Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. przepisów dotyczących wpisu na listę doradców rolniczych

Data:
Tagi: prawo rolne ue

We wrześniu 2013 r. Rzecznik zwróciła uwagę na potrzebę dostosowania do standardów konstytucyjnych rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej, wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym, minister właściwy do spraw rozwoju wsi miał określić w rozporządzeniu zakres, warunki, sposób i tryb prowadzenia szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte programem. Z pewnością upoważnienie ustawowe nie stanowiło delegacji ustawowej dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do określenia w rozporządzeniu zasad, trybu i warunków, jakie należy spełnić, aby zostać wpisanym na listy: doradców rolnych, doradców rolnośrodowiskowych, ekspertów przyrodniczych oraz doradców leśnych. Zdaniem Rzecznika materia ta powinna zostać uregulowana na poziomie ustawowym. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował w odpowiedzi, że nie jest zasadne podejmowanie działań legislacyjnych w celu zmiany rozporządzenia, bowiem realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zmierza ku zakończeniu i tym samym „wygaszaniu” będą podlegać czynności w zakresie doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej w ramach tego programu.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie, jak omawiany problem został uregulowany w kontekście nowych działań w ramach PROW 2014-2020.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP