Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminowego wypłacania dopłat dla rolników

Data:

Wielu rolników nadal nie otrzymało dopłat za rok 2015. Nie mogą oni także uzyskać jednoznacznych informacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o planowanym terminie wypłaty należnych im świadczeń.

Zaniepokojenie budzą znaczne różnice w terminie wypłaty dopłat. Część rolników otrzymała już dopłaty jesienią 2015 r. Do tej pory dopłaty za rok ubiegły były wypłacane wszystkim rolnikom w terminie do końca marca roku następnego. Ostateczny termin wypłacenia świadczeń upływa 30 czerwca 2016 r., jednak dotychczas Agencja wypłaciła mniej niż połowę wszystkich świadczeń. Tymczasem rolnicy podejmują szereg nakładów zwłaszcza na początku roku kalendarzowego. W planowaniu swoich inwestycji uwzględniają również oczekiwane środki uzyskiwane z dopłat.

Obecna sytuacja budzi wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnej zasady równości, a także zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika, że dla zachowania zgodności z zasadą zaufania obywateli do państwa istotny jest przede wszystkim sposób interpretacji prawa przyjęty w praktyce przez organy państwowe stosujące prawo. Oznacza to w tym przypadku, że rolnicy, po spełnieniu wymaganych warunków, mają prawo oczekiwać przejrzystych zasad wypłacania dopłat i terminowego działania ARiRM.

Propozycja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca kredytów preferencyjnych dla rolników oczekujących na płatności bezpośrednie może nie rozwiązać problemu, ponieważ wiąże się ze spełnieniem dodatkowych formalności.

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie. 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP