Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Ministra Infrastruktury ws. zasad liczenia głosów podczas głosowania na walnym zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej

Data:
Tagi: mieszkanie

 

Na tle spraw wpływających do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich powstała wątpliwość dotycząca zasad liczenia głosów podczas głosowania na walnym zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej. W statutach wielu spółdzielni przyjęto zasadę określoną w ustawie - Prawo spółdzielcze, że przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. Głosów „wstrzymujących się” w ogóle się nie uwzględnia. Natomiast zgodnie z przepisem ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub w statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu. W ocenie Rzecznika regulacja zawarta w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych modyfikuje ogólną zasadę określoną w Prawie spółdzielczym w zakresie obliczania większości głosów dla podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej. Z przepisu tego wynika, że głosów oddanych za uchwałą musi być więcej niż łącznie głosów przeciw uchwale i głosów „wstrzymujących się”. W związku z tym powstaje wątpliwość, czy prawnie dopuszczalne jest zamieszczanie w statutach spółdzielni mieszkaniowych postanowienia, które w odniesieniu do uchwał walnego zgromadzenia stanowi powtórzenie reguły określonej w Prawie spółdzielczym. Takie postanowienie statutu może być oceniane jako nieważne z uwagi na jego sprzeczność z przepisem ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie potrzeby doprecyzowania treści przepisu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, tak aby nie stwarzał on w praktyce możliwości dokonywania rozbieżnych interpretacji.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP