Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Ministra Administracji i Cyfryzacji ws. obowiązku płacenia abonamentu za odbiornik radiowy i telewizyjny

Data:

Wzrastająca liczba skarg dotyczących kwestii związanych z abonamentem za odbiornik radiowy i telewizyjny skłoniła Rzecznika Praw Obywatelskich do skierowania wystąpień do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymane wyjaśnienia nie rozwiały jednak wątpliwości Rzecznika, dlatego też zwraca się do Ministra Administracji i Cyfryzacji jako organu sprawującego nadzór nad Pocztą Polską S.A., tj. podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowań egzekucyjnych w administracji w przedmiocie zaległości abonamentowych.

Znaczna liczba skarg kierowanych do Biura RPO dotyczy osób starszych, które spełniają warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia z opłaty abonamentowej. Osoby te jednak, najczęściej z niewiedzy, nie dopełniły obowiązku złożenia stosownego oświadczenia.

Wiele skarg dotyczy sytuacji, w których dochodzi do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, pomimo że w przeszłości został dopełniony obowiązek zgłoszenia oświadczenia o możliwości korzystania ze zwolnienia lub w przypadku, gdy odbiornik radiowo-telewizyjny został wyrejestrowany, jednak osoby te nie dysponują dokumentacją potwierdzającą zgłoszenie zmian. W takich sytuacjach konieczne byłoby niezwłoczne rozważenie przez Pocztę Polską zasadności wstrzymania lub zawieszania postępowań egzekucyjnych w administracji. Zaniepokojenie budzi fakt, że niejednokrotnie dochodzi do zakończenia egzekucji, jeszcze przed podjęciem decyzji w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która ma trudności z terminowym rozpoznawaniem wniosków. W sytuacji gdy dojdzie do wyegzekwowania opłat abonamentowych, Krajowa Rada umarza postępowanie w przedmiocie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości, jako bezprzedmiotowe. Nie do zaakceptowania jest stan, w którym na obywateli przerzucane są negatywne skutki braku terminowego rozpoznawania wniosków przez Krajową Radę, a z drugiej strony braku działania Poczty Polskiej zmierzającego do korzystania z prawa do zawieszania postępowania egzekucyjnego w administracji do czasu uprawomocnienia się decyzji KRRiT albo do umorzenia tego postępowania. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przekazanie informacji, w jaki sposób resort zamierza rozwiązać przedstawione problemy.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji: 2014-06-17 15:49:33
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP