Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MIiR ws. przepisów ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Data:

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich treść upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia w sprawie płatnych autostrad, zawartego w ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, nie odpowiada wymogom konstytucyjnym, ponieważ nie określa wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego.

Ponadto, zdaniem Rzecznika, istotne jest, aby decyzja o tym, czy dany odcinek autostrady jest płatny czy też jest wyłączony z opłat była podejmowana w oparciu o zobiektywizowane kryteria uregulowane ustawowo. W sytuacji bowiem, gdy przepisy nie określają jednoznacznie warunków decydujących o odpłatności autostrad, organ upoważniony do wydania rozporządzenia ma pełną swobodę w unormowaniu przekazanych mu spraw. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o ocenę przedstawionego problemu, także pod kątem ewentualnych zmian legislacyjnych, a w szczególności o wskazanie, na jakiej podstawie podejmowane są decyzje o wyłączeniu lub o objęciu autostrad obowiązkiem odpłatności.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP