Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MIiR ws. nieprawidłowości związanych z nabywaniem przez Skarb Państwa nieruchomości pod drogi krajowe

Data:

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływa wiele skarg dotyczących naruszenia praw i wolności obywatelskich w ramach stosowania szczególnych regulacji prawnych odnoszących się do realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Skarżący często podnoszą zarzut przewlekłości postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zwracają uwagę na liczne nieprawidłowości w zakresie oceny dowodów, w szczególności dowodu w postaci operatu szacunkowego nieruchomości podlegającej wywłaszczeniu.

Spostrzeżenia Rzecznika na tle skarg wpływających do Biura RPO znajdują odzwierciedlenie w informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Nabywanie przez Skarb Państwa nieruchomości pod drogi krajowe objęte Programem Budowy Dróg Krajowych w latach 2008-2013”. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że wojewodowie przekraczali terminy do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania należnego właścicielowi nieruchomości przejętej pod budowę drogi. Operaty szacunkowe nieruchomości nie były rzetelnie weryfikowane, ponieważ nie dokonywano prawidłowej oceny ich wartości dowodowej. Najwyższa Izba Kontroli wskazała, że wojewodowie powinni wszczynać z urzędu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań z dniem wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, co ułatwi dotrzymywanie terminów ustawowych wydawania decyzji. Ponadto wojewodowie powinni zapewnić rzetelną weryfikację wartości dowodowej operatów szacunkowych, aby możliwe było ustalenie odszkodowania spełniającego konstytucyjne wymogi słusznej rekompensaty za wywłaszczenie.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie, jakie działania zostały podjęte w celu wyeliminowania nieprawidłowości w działaniach wojewodów, stwierdzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji: 2015-02-09 10:37:58
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP