Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MF ws. zwolnienia podatkowego na własne cele mieszkaniowe

Data:

W opinii Rzecznika nieuwzględnienie w katalogu wydatków na własne cele mieszkaniowe – określonym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – kwot wniesionych do spółdzielni jako wkład mieszkaniowy w związku z nabyciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego tytułem partycypacji w kosztach budowy realizowanej przez ten podmiot pociąga za sobą niekorzystne dla podatników następstwa. Skargi przysyłane do Rzecznika dotyczące powyższego zagadnienia wskazują, że zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. nie spełnia swojej społecznej funkcji.

Tymczasem zgodnie z art. 75 ust. 1 Konstytucji to władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania.

Argumentem przemawiającym za rozszerzeniem zwolnienia na osoby, którym sytuacja finansowa nie pozwala na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w sposób przewidziany w art. 21 ust. 1 pkt 131, ust. 25–30 u.p.d.o.f. jest fakt, iż ponoszenie przez obywateli wydatków w związku z najmem lokalu mieszkalnego od TBS lub nabyciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu pozytywnie wpływa na cały rynek mieszkaniowy. Odpowiednia nowelizacja u.p.d.o.f. może także przyczynić się do ograniczenia wydatków państwa na pomoc społeczną oraz na prowadzenie postępowań egzekucyjnych wobec osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, i które nie mają perspektyw na jej poprawę ani realnych szans na spłatę zaległości podatkowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie o zajętym stanowisku i rozważenie podjęcia stosownych działań legislacyjnych zmierzających do wyeliminowania zaprezentowanego problemu

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP