Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MF ws. korzystania z preferencyjnych zasad opodatkowania przez osoby samotnie wychowujące dziecko

Data:

Na tle sprawy indywidualnej ujawnił się problem związany z ustaleniem, czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może być uznana za osobę samotnie wychowującą dziecko osoba będąca w związku małżeńskim, jeżeli został wydany prawomocny wyrok stwierdzający, że jej mąż nie jest ojcem dziecka urodzonego w czasie trwania małżeństwa. Dyrektor Izby Skarbowej wydając w tej sprawie interpretację indywidualną w imieniu Ministra Finansów, stwierdził, że nie można uznać wnioskodawczyni za osobę samotnie wychowującą dziecko.

Zdaniem organu, orzeczenie o zaprzeczeniu ojcostwa nie jest tożsame z wyrokiem o pozbawieniu praw rodzicielskich. W opinii Rzecznika z chwilą uprawomocnienia się wyroku o zaprzeczenie ojcostwa dochodzi do ustania władzy rodzicielskiej. W konsekwencji, osoba pozostająca w związku małżeńskim, która faktycznie samotnie wychowuje dziecko i uzyskała prawomocny wyrok o zaprzeczeniu ojcostwa, może korzystać z preferencyjnego rozliczenia podatkowego, po spełnieniu warunków określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W omawianej sprawie indywidualnej wyjaśnienia zawarte w piśmie Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów potwierdziły stanowisko Rzecznika. Jednocześnie zapewniono, że wydane w tym zakresie interpretacje indywidualne zostaną zweryfikowane.

W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Ministra Finansów o zajęcie stanowiska w sprawie.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP