Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MEN ws. problemów związanych z organizowaniem lekcji etyki

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie kierował do Ministra Edukacji Narodowej wystąpienia dotyczące problemów z nauczaniem w polskich szkołach religii i etyki. Dlatego też ostatnie zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, mające przyczynić się do wykonania wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Grzelak przeciwko Polsce, należy ocenić pozytywnie. Nadal jednak w praktyce występują problemy z faktycznym zorganizowaniem lekcji etyki. Rodzice często nie wiedzą, że szkoła organizuje lekcje etyki bądź że istnieje możliwość zorganizowania grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych. Zdarzają się też przypadki organizowania lekcji etyki w odległych częściach miasta w godzinach niedogodnych dla uczniów, co stanowi faktyczną barierę uniemożliwiającą udział w lekcjach etyki. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie, a w szczególności o poinformowanie o podejmowanych i planowanych działaniach zmierzających do praktycznej realizacji przepisów dotyczących nauczania etyki w polskich szkołach. 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP