Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Głównego Geodety Kraju ws. kontroli realizacji przez gminę obowiązku ustalania numeracji porządkowej nieruchomości

Data:

Wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich budzi wyrażony w piśmie Głównego Geodety Kraju pogląd o niedopuszczalności przeprowadzenia przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego kontroli realizacji przez gminę obowiązków w zakresie ustalenia numeracji porządkowej nieruchomości, wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Działalność gminy podlega, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, nadzorowi sprawowanemu na podstawie kryterium zgodności z prawem. Badanie zgodności z prawem działalności gmin dotyczy wszelkich przejawów tej działalności, zarówno wykonywanej w ramach zadań zleconych, jak i w ramach zadań własnych. Jednym z organów nadzoru nad działalnością gmin jest wojewoda. Zdaniem Rzecznika nie ulega wątpliwości, że działalność gmin polegająca na ustalaniu numeracji porządkowej nieruchomości podlega nadzorowi wojewody sprawowanemu na podstawie kryterium zgodności z prawem. Organem, który w imieniu wojewody wykonuje zadania nadzoru nad realizacją tego zadania własnego gminy jest wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Pogląd wyrażony we wspomnianym piśmie Głównego Geodety Kraju może doprowadzić do sytuacji, w której wojewódzcy inspektorzy będą się uchylać od wykonywania swoich ustawowych zadań. Taki stan rzeczy pozostaje w kolizji z przepisem Konstytucji stanowiącym, że działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP