Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ws. warunków sanitarno-higienicznych odbywania kary pozbawienia wolności

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich dostrzega systematyczne postępy w realizacji prac modernizacyjnych kącików sanitarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych, a także zaangażowanie Służby Więziennej w poprawę warunków sanitarno-higienicznych odbywania kary pozbawienia wolności. Jednak problem braku poszanowania prawa osadzonych do prywatności pozostaje nadal nierozwiązany.

Z informacji udzielonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że Służba Więzienna zaplanowała w 2015 r. zadania remontowe obejmujące zabudowę kącików sanitarnych w 1.044 celach mieszkalnych. Jeśli to zamierzenie zostało zrealizowane, to do zabudowy pozostało jeszcze około 3 tys. kącików sanitarnych. Ponadto w wielu jednostkach penitencjarnych umywalki umieszczone są poza kącikiem sanitarnym, nieosłonięte od reszty celi, co powoduje, że wymóg zapewnienia intymności podczas korzystania z urządzeń sanitarnych w tych jednostkach nie jest spełniony, mimo że kąciki sanitarne są zabudowane.

Rzecznik prosi o przekazanie informacji na temat zakresu zrealizowanych prac remontowych kącików sanitarnych w 2015 r. oraz planowanych inwestycji w 2016 r., a także ponawia prośbę o zapewnienie osadzonym właściwych warunków utrzymania higieny osobistej również w tych celach, w których kącik sanitarny jest zabudowany, ale umywalka znajduje się poza jego obrębem.

IX.517.1494.2015

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk