Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Egzekucja za długi kogoś, kto się tak samo nazywa. Skuteczna interwencja RPO

Data:

Do Punktu Przyjęć Interesantów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Wałbrzychu zwrócił się pan […] z prośbą o pomoc w związku z toczącym się wobec niego postępowaniem egzekucyjnym.

Interesant podał, że w oparciu o nakaz zapłaty wydany w dniu przez Sąd Rejonowy w […] zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Z ustaleń interesanta wynika, że akta sądowe tej sprawy zostały zniszczone wobec upływu okresu archiwizacji. Zdaniem interesanta osoba wskazana jako pozwany miała przypadkowo takie samo imię i nazwisko, co on. Inny był natomiast adres pozwanego. Zarzucił również, że spółka windykacyjna, która nabyła najprawdopodobniej przedawniony dług, „odnalazła” niewłaściwego dłużnika i od niewłaściwej osoby komornik ściągnął całą dochodzoną sumę. Siłą rzeczy, skoro nakaz zapłaty wysłany był na inny adres zamieszkania, nie miał możliwości obrony swoich praw i wykazania przed Sądem, że nie jest osobą, której dotyczy dług. Podjął jednak próbę zaskarżenia nakazu zapłaty wnosząc sprzeciw. Sąd wszczął postępowanie w sprawie odtworzenia akt.

Na skutek interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich pierwotny wierzyciel (spółka publiczna) udostępniła wszystkie posiadane przez siebie informacje na temat tej sprawy, które Rzecznik przekazał Sądowi.

Sąd po przeprowadzonym postępowaniu poinformował, że osoba, która zgłosiła się do RPO w istocie nie jest i nie była nigdy dłużnikiem pierwotnego wierzyciela. Oznaczało to, że postępowanie egzekucyjne zostało zatem skierowane do niewłaściwej osoby, która nie była dłużnikiem. Cała kwota wynikająca z nakazu zapłaty, łącznie z odsetkami i kosztami procesu została zatem wyegzekwowana nienależnie. Potwierdził się tym samym zarzut Interesanta, iż osoba wskazana jako pozwany miała przypadkowo takie samo imię i nazwisko, co on. Całkowicie inny był natomiast adres, data i miejsce urodzenia, a także imiona rodziców.

Informacje te przekazano spółce windykacyjnej. W wyniku prowadzonej korespondencji obecny wierzyciel, jako uczestnik postępowania odtworzeniowego zwrócił się do sądu o dokumenty w sprawie. Następnie powiadomił, że rzeczywiście doszło do wyegzekwowania środków od niewłaściwej osoby (nie zgadza się data urodzenia). W związku z powyższym wierzyciel podjął decyzję o zwrocie wyegzekwowanych środków finansowych.

BPW.512.13.2019

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski