Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy prawa osób starszych są wystarczająco chronione? – Minister Rodziny odpowiada na wystąpienie RPO

Data:

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie potrzeby wdrożenia całościowej polityki senioralnej na poziomie krajowym, z uwzględnieniem tzw. Planu Madryckiego (ONZ, 2002), Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawił opis działań i zasad ujętych w Założeniach długofalowej polityki senioralnej na lata 2014-2020 oraz cele projektów i programów rządowych:

  • Strategia rozwoju usług opieki długoterminowej nad osobami starszymi,
  • Senior-WIGOR oraz
  • na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

RPO prosił również o przedstawienie stanowiska Polski odnośnie do podjętych na forum ONZ prac nad Konwencją o prawach osób starszych. Minister poinformował, że przygotowanie Konwencji jest niecelowe, ponieważ obowiązujące akty prawa międzynarodowego chronią podstawowe prawa człowieka, a sam wiek osób nie może być bezpośrednią przesłanką do tworzenia specjalnej ochrony.

Wskazał również działania wpisujące się w założenia Planu Madryckiego – powołanie w MRPiPS Departamentu Polityki Senioralnej oraz opracowanie Założeń długofalowej polityki senioralnej na lata 2014-2020. Poinformował też o trwających pracach nad przygotowaniem informacji o sytuacji osób starszych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych, oraz nad sprawozdaniem dla Roboczej Grupy ds. Starzenia się społeczeństw działającej z ramienia Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (UNECE).

RPO z zadowoleniem odnotowuje zidentyfikowaną potrzebę łączenia polityki senioralnej z innymi politykami z obszaru gospodarki, kultury, sportu, które mogą i powinny wspierać seniorów. Aspekt ten warto uwzględnić opracowując całościową strategię w zakresie polityki senioralnej, której nadal brakuje.

Problematyka ochrony praw osób starszych nadal będzie znajdować się w centrum zainteresowania RPO. Rzecznik będzie kontynuował też dyskusję na temat projektowanej Konwencji o prawach osób starszych.

Ważne linki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk