Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy placówki penitencjarne są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami? [art. 9 - Dostępność]*

Data:

Krajowy Mechanizm Prewencji w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 r. przeprowadza kontrole placówek penitencjarnych pod kątem dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Pierwsze wizytacje ujawniły nie tylko bariery architektoniczne typu: zbyt wąskie drzwi np. do kaplicy, gabinetu lekarskiego, czy źle umieszczone włączniki światła, instalacji przyzywowej, ale także problemy generalne np. brak procedury kontroli osobistej osób z niepełnosprawnościami, uwzględniającej stopień i rodzaj niepełnosprawności. Personel zakładów penitencjarnych nie ma odpowiedniego przeszkolenia w tym zakresie. Uwagę kontrolujących zwrócił fakt, że w części zwizytowanych już placówek nie przyjęto żadnych zasad ewakuacji osób z niepełnosprawnościami lub przyjęto je w sposób szczątkowy np. ustalono ogólnie, że należy pomóc w ewakuacji osobom z niepełnosprawnością ruchową, ale bez wskazania, kto z personelu jest za to odpowiedzialny i w jaki sposób powiadamiać osoby z niepełnosprawnością o alarmie.
 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk