Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Centrum Projektów Społecznych

Centrum kieruje Barbara Imiołczyk

Celem działania Centrum Projektów Społecznych jest włączenie społeczeństwa obywatelskiego w realizację misji i zadań Rzecznika, w tym:

  1. zapewnienie przepływu informacji i dialogu między Rzecznikiem, a liderami społeczeństwa obywatelskiego;
  2. rozwijanie współpracy partnerów społecznych z Rzecznikiem przy realizacji jego zadań;
  3. upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka i obywatela, w tym zasady równego traktowania i praw osób z niepełnosprawnościami, które wynikają z Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych;
  4. kształtowanie umiejętności ochrony praw człowieka oraz postaw społecznych wobec środowisk zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem.

Działania Centrum Projektów Społecznych realizowane są poprzez projekty obejmujące różne, powiązane ze sobą formy, w tym:

  1. prowadzenie analiz, konsultacji społecznych, przygotowywanie ekspertyz, opinii, opracowań, raportów, publikacji dotyczących przestrzegania praw człowieka;
  2. inicjowanie tworzenia grup roboczych  i współpraca z nimi;
  3. organizowanie konferencji, seminariów, debat oraz spotkań poświęconych prawom człowieka, które wynikają z projektów Centrum Projektów Społecznych;
  4. przygotowanie materiałów szkoleniowych i warsztatowych, prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu praw człowieka i obywatela;
  5. inicjowanie i prowadzenie akcji i kampanii społecznych z zakresu ochrony i przestrzegania praw człowieka i obywatela oraz promowanie dobrych praktyk.

Centrum Projektów Społecznych realizuje swoje działania we współpracy z partnerami społecznymi (w tym z organizacjami pozarządowymi oraz uczelniami) oraz z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Biura.

 

Dyrektor Barbara Imiołczyk

Absolwentka filologii romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1990 - 94 wiceprezydent Będzina. Posłanka na Sejm II i III kadencji (w latach 1993 - 2001) z ramienia Unii Demokratycznej i Unii Wolności. M.in. przewodnicząca Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Od 2001 roku zarządzała założoną przez Jerzego Regulskiego Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, zajmującą się wspieraniem rozwoju samorządu terytorialnego i społeczeństwa obywatelskiego.

Od 2011 roku pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich jako koordynator ds. komisji ekspertów i rad społecznych przy RPO. Od 2014 do 2015 r. - dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami.

Odznaczana za zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego i społeczeństwa obywatelskiego: m.in.: nagrodą im. Grzegorza Palki (2001), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004),   Krzyżem Oficerskim tego orderu (2009), Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego (2015).

Honorowa Obywatelska miasta Sławkowa.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP