Biuletyn Informacji Publicznej RPO

31 marca 2023 r. - Międzynarodowy Dzień Widzialności Osób Transpłciowych

Data:
Tagi: kalendarium

31 marca na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Widzialności Osób Transpłciowych. Osoby transpłciowe to osoby, których płeć przypisana przy urodzeniu różni się od tożsamości płciowej, którą odczuwają lub z którą się utożsamiają. Osoby transpłciowe są grupą szczególnie narażoną na dyskryminację, a polski system prawny wciąż nie daje im gwarancji realizacji ich wolności i praw na równi z innymi obywatelami. W najnowszej Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-11 przyjętej w 2019 r. przez Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia transpłciowość została usunięta z listy chorób psychicznych – ujęto ją w kategorii zdrowia seksualnego. 

Procedura uzgodnienia płci powinna być sprawna, przejrzysta, ogólnie dostępna, zapewniająca poszanowanie integralności fizycznej osoby transpłciowej oraz jej życia prywatnego, tak by fakt uzgodnienia płci nie był w nich uwidoczniony.

W prawie polskim, mimo podejmowanych prób legislacyjnych, postulatów Rzecznika Praw Obywatelskich i nieustającego zaangażowania organizacji społecznych, nie istnieją przepisy regulujące uzgodnienie płci (tj. dokonania odpowiednich zmian prawnych oznaczenia płci i dokumentów, tak aby były zgodne z płcią odczuwaną). Ustawa o uzgodnieniu płci, uchwalona 10 września 2015 r., nie weszła do porządku prawnego ze względu na weto prezydenta, które nie zostało odrzucone przez Sejm. Negatywne skutki tej luki prawnej są liczne i dotkliwe – zwłaszcza dla osób transpłciowych. Pozostają też wyzwaniem dla sądownictwa, które przez lata praktyki orzeczniczej wypracowało standard postępowania, zapewniający pewien poziom ochrony prawa do życia w zgodzie z własną tożsamością płciową. Wytoczenie powództwa przeciwko rodzicom w trybie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego, będące rozwiązaniem przyjętym w latach 90 XX wieku, kiedy to podwaliny dała mu seria orzeczeń Sądu Najwyższego, pozostaje dalece niedoskonałe z perspektywy ochrony praw człowieka osób transpłciowych. Jest jednak obecnie jedynym dostępnym sposobem na prawne uzgodnienie płci w Polsce – ważne jest zatem, aby postępowania prowadzone w takim trybie możliwie najpełniej realizowały standard międzynarodowy, w jak najmniejszym stopniu ingerując w prawa jednostki.

Ze skarg kierowanych do Rzecznika, a także monitoringu spraw sądowych płyną wnioski, że wiele postępowań odbiega od standardu ukształtowanego przez najnowsze orzecznictwo. W wielu postępowaniach o uzgodnienie płci metrykalnej udział bierze również prokurator, choć w przepisach prawa trudno znaleźć uzasadnienie dla udziału tego organu w postępowaniach, które dotyczą wyłącznie sfery osobistej osoby transpłciowej. Z tego względu Rzecznik przygotował publikację „Postępowania w sprawach o ustalenie płci. Przewodnik dla sędziów i pełnomocników”, którego drugie, uzupełnione wydanie ukaże się w 2023 r. 

Rzecznik Praw Obywatelskich konsekwentnie podejmuje działania, aby każda osoba mogła realizować wszystkie przysługujące jej prawa bez dyskryminacji, w tym ze względu na tożsamość płciową i na zasadzie równości z innymi osobami. Rzecznik liczy również na to, że w niedalekiej przyszłości ustawodawca przyjmie przepisy prawne regulujące procedurę uzgodnienia płci, które w pełni będą uwzględniać standard ochrony praw człowieka osób transpłciowych.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński