Biuletyn Informacji Publicznej RPO

„Decyzja administracyjna” – rekomendacje RPO w sprawie środków z PFRON [art. 12 –Równość wobec prawa, art. 13 – Dostęp do wymiaru sprawiedliwości]*

Data:

Prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich rekomenduje stosowanie w postępowaniu o dofinansowanie ze środków PFRON przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga na odmowne załatwianie wniosku o  dofinansowanie ze środków PFRON zakupu dla małoletniego niepełnosprawnego dziecka urządzeń z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się, bez zachowania formy decyzji administracyjnej. Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zażądał od matki informacji o  sytuacji dochodowej dziecka mimo, że z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w  sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynika, iż o  dofinansowanie może ubiegać się każda osoba niepełnosprawna, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z  niepełnosprawności, bez obowiązku przedstawienia sytuacji dochodowej. Rzecznik w  swoim wystąpieniu zarzuciła, że praktyka MOPS w zakresie załatwiania wniosków obywateli o dofinansowanie zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier w  komunikowaniu się ze środków PFRON jest niezgodna z art. 2, 7 i 45 ust. 1 Konstytucji RP.

Tryb „decyzji administracyjnej” stanowi niezbędny środek prawny, pozwalający na wszczęcie skutecznego postępowania sądowego, gdy wniosek obywateli o dofinansowanie ze środków PFRON został rozpatrzony negatywnie. Wydanie postanowienia z zachowaniem formy decyzji administracyjnej stanowi o realizacji przysługującego każdemu obywatelowi prawa do sądu (art.  45 Konstytucji RP).
 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk