Biuletyn Informacji Publicznej RPO

dr Michał Szwast

Dyrektor generalny

dr Michał Szwast jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UW, gdzie w ramach Katedry Prawa Konstytucyjnego uzyskał również tytuł doktora nauk prawnych. Od 2018 r. jest adiunktem w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW. Przed zatrudnieniem w BRPO doświadczenie zawodowe zdobywał w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2011-2015) i Naczelnym Sądzie Administracyjnym (2015-2022). Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, głównie z obszaru prawa konstytucyjnego, praw człowieka, postępowania sądowoadministracyjnego, postępowania w sprawach nieletnich oraz ustroju państw Azji Południowo-Wschodniej. Opracowywał liczne raporty i ekspertyzy prawne na zlecenie organów władzy publicznej, instytucji UE, organizacji pozarządowych i kancelarii prawnych.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP