Biuletyn Informacji Publicznej RPO

dr hab. Maciej Taborowski

Dr hab. Maciej Taborowski urodził się 16 grudnia 1978 r. w Łodzi. Włada językiem angielskim, niemieckim i holenderskim. Od 6 maja 2019 r. jest zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zakres zadań Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Macieja Taborowskiego

Jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz adiunktem w Zakładzie Prawa Europejskiego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (obecnie na urlopie bezpłatnym), współpracuje również z Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Habilitował się w 2020 r.

Odbył staże i stypendia m.in. na Uniwersytecie w Ratyzbonie, na Uniwersytecie w Leuven, w Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, w Heidelbergu oraz w Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht w Hamburgu. Był również stypendystą Fundacji im. Stefana Batorego w Oksfordzie.

Jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu prawa europejskiego, w tym w renomowanych czasopismach polskich (jak „Europejski Przegląd Sądowy”, „Państwo i Prawo”) i międzynarodowych (jak „Common Market Law Review”, „Columbia Journal of European Law”, czy „Praxis des Internationalen Privat- Und Verfahrensrechts (IPRax)”). Jest również autorem monografii "Konsekwencje naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe" (Warszawa, 2012), która uzyskała II nagrodę w XLVII ogólnopolskim konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie, monografii „Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej. Studium przebudzenia systemu ponadnarodowego” (Warszawa 2019) i współautorem (z W. Sadowskim) książki dotyczącej „Współpracy sądowej w sprawach cywilnych” (Warszawa, 2011).

Maciej Taborowski jest wykładowcą z zakresu instytucjonalnego i gospodarczego prawa Unii Europejskiej na studiach prawniczych, studiach podyplomowych (UW, INP PAN), szkoleniach dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz urzędników państwowych; prowadził wykłady, szkolenia oraz seminaria m.in. dla UKIE, MSZ, KSAP, Ministerstwa Sprawiedliwości, a także dla bułgarskich sędziów pod patronatem Europejskiej Akademii Prawa (ERA) w Trewirze. Jako doradca z zakresu prawa europejskiego współpracował z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi oraz kancelariami prawnymi.

Był zaangażowany we współpracę z organizacjami pozarządowymi, w tym m.in. Fundacją Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej (sprawującą opiekę nad spuścizną Agnieszki Osieckiej), Fundacją Arte Duct (wspierającą upowszechnianie wiedzy o kulturze, sztuce i muzyce polskiej i zagranicznej, a także o polskich i zagranicznych artystach oraz twórcach), organizacją Rotaract (wsparcie dla dzieci z domów dziecka), czy Fundacją im. Friedricha Eberta z siedzibą w Berlinie (jako członek europejskiej grupy roboczej pod przewodnictwem Petera Balazsa, której zadaniem było opracowanie strategii postępowania UE wobec kryzysu państwa prawa w Unii Europejskiej). Jest również członkiem Rady Programowej Archiwum Osiatyńskiego (obywatelskiego centrum analiz monitorującego praworządność, nadużycia władzy publicznej oraz przestrzeganie praw i wolności obywatelskich w Polsce).

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji: 2021-09-11 15:06:00
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2022-04-02 10:02:04
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP