Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wzięła udział w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, podczas którego przedstawiono informację o działalności sądów administracyjnych w 2014 roku.

W swoim wystąpieniu prof. Irena Lipowicz zwróciła uwagę na utrzymującą się tendencję wzrostową skarg na bezczynność organów i przewlekłe prowadzenie postępowań. Jej zdaniem bezczynność administracji publicznej nie jest wyłącznie ekscesem administracyjnym, lecz ma charakter systemowy.

W tym kontekście wskazała m.in. na działalność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która nie jest w stanie rozpatrywać terminowo wniosków o umorzenie bądź rozłożenie na raty należności z tytułu opłat abonamentowych. Rzecznik odniosła się również do kwestii opóźnień w wydawaniu osobom niepełnosprawnym nowych kart parkingowych, spowodowanych niezapewnieniem niektórym powiatowym zespołom ds. orzekania o niepełnosprawności blankietów kart i urządzeń technicznych niezbędnych do ich wydawania.

Prof. Lipowicz zauważyła także, że sądy administracyjne mogłyby częściej wydawać tzw. postanowienia sygnalizacyjne, za pomocą których organy zwierzchnie są informowane o istotnych naruszeniach prawa lub okolicznościach mających wpływ na ich powstanie. W ubiegłym roku Wojewódzkie Sądy Administracyjne skorzystały z takiego rozwiązania jedynie w pięciu przypadkach.

 

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk