Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zasady wynajmowania lokali – wyrok NSA

Data:

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który uwzględnił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich i Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr XXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Krakowa. Tym samym NSA podzielił stanowisko Rzecznika, że zaskarżone postanowienia, które pozbawiają gminnej pomocy mieszkaniowej osoby: 1) pozbawione wolności w związku z odbywaniem kary pozbawienia wolności lub zastosowania środka zabezpieczającego, 2) niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz przebywające w placówce zapewniającej całodobową opiekę, 3) uprzednio korzystające z pomocy mieszkaniowej z Gminy Miejskiej Kraków z wyłączeniem zamian, 4) samowolnie zajęły pustostan wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy miejskiej Kraków oraz 5) bezdomne, zameldowane na terenie Gminy Miejskiej Kraków 6) zameldowane na terenie innej gminy, wydane zostały z przekroczeniem upoważnień ustawowych oraz naruszają konstytucyjną zasadę równości i zasadę sprawiedliwości społecznej (sygn. I OSK 2790/13). 

 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP