Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jakie są zasady przemieszczenia się w Sylwestra - pytania na infolinię RPO 800-676-676

Data:

A zwłaszcza jakie są wyjątki od ograniczeń?

Trzeba zajrzeć do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. „w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.2316), zmienionego następnie rozporządzeniem z dnia 27 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2353)

Według stanu na 29 grudnia 2020 r., kiedy przygotowywaliśmy tę odpowiedź, sytuacja miała się tak:

Zgodnie z § 26 rozporządzenia, od dnia 31 grudnia 2020 r. od godz. 19:00 do dnia 1 stycznia 2021 r. do godz. 6:00 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczanie się osób przebywających na tym obszarze jest możliwe wyłącznie w celu:

  1. wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej,
  2. zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Zatem przemieszczanie się w od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 1 stycznia 2021 r. w godzinach wskazanych powyżej, co do zasady nie jest dopuszczalne, chyba że następuje w celu wskazanym jako wyjątek (czynności służbowe, zawodowe, działalność gospodarcza, zaspokojenie niezbędnej potrzeby związanej z bieżącymi sprawami życia codziennego).

Interpretacja zwłaszcza tej ostatniej przesłanki może zależeć od konkretnych, indywidualnych okoliczności. Jedynie pomocniczo można tu przywołać interpretację sformułowania „niezbędna potrzeba bytowa”, na jaką wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia z dnia 11 sierpnia 2017 r., sygn. akt I OSK 2905/15, wiążąc niezaspokojenie tej potrzeby z zagrożeniem dla egzystencji danej osoby (por. także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 maja 2013 r., sygn. akt III SA/Kr 1297/12).

Warto również dodać, że stanowisko Rzecznika zarówno wobec pierwotnych planów wprowadzenia całkowitego zakazu przemieszczania się w Noc Sylwestrową, jak i wobec obowiązujących obecnie ograniczeń można znaleźć na stronach:

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk