Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zakres zadań zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich Hanny Machińskiej.

ZARZĄDZENIE NR 52/2017
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie określenia zadań Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 958) oraz § 2 ust. 4 Statutu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 41/2017 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Pani Hanna Machińska używa tytułu „Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich”.

§ 2.
Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich Pani Hanna Machińska sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością: 
1) Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji”, zwanego również: Zespołem „Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur” albo Zespołem „Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, Okrutnego, Nieludzkiego i Poniżającego Traktowania oraz Karania”;
2) Zespołu do spraw Wykonywania Kar;
3) Wydziału do spraw Współpracy Międzynarodowej. 
Do zadań Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich Pani Hanny Machińskiej należy również wykonywanie innych zadań zleconych przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
§ 3.
Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich Pani Hanna Machińska jest upoważniona do wnoszenia prawnych środków zaskarżania oraz występowania z wnioskami, o których mowa w art. 14 i art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 958).

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życic z dniem 26 września 2017 r.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP