Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości ws. ubezpieczenia kuratorów społecznych

Data:
Tagi: kuratorzy

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwracają się przedstawiciele środowiska kuratorów sądowych z postulatem objęcia ochroną ubezpieczeniową kuratorów społecznych, zwłaszcza od skutków następstw wypadków przy wykonywaniu powierzonych im zadań. Możliwości takiej nie przewidują obowiązujące przepisy. Rzecznik skierował w tej sprawie wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości, prosząc o przedstawienie stanowiska.

Kuratorzy sądowi, zarówno zawodowi, jak i społeczni, wykonują zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym w środowisku swoich podopiecznych, również na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych. O znaczeniu roli kuratorów społecznych świadczy nadanie im statusu funkcjonariuszy publicznych, na podstawie przepisów kodeksu karnego.

Kuratorom społecznym nie przysługują natomiast uprawnienia, z których korzystają kuratorzy zawodowi pełniący swoje funkcje na podstawie stosunku pracy, mimo że zakres ich obowiązków jest praktycznie identyczny. Ryczałt wypłacany kuratorom społecznym ma wyłącznie na celu zrekompensowanie wydatków poniesionych w związku ze sprawowaniem dozoru lub nadzoru.

Rzecznik wskazuje również na regulację zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, umożliwiającą objęcie ubezpieczeniem wolontariuszy, którzy – podobnie jak kuratorzy społeczni - wykonują powierzone im zadania bez wynagrodzenia. Stąd, postulat nowelizacji przepisów i objęcie kuratorów społecznych ochroną ubezpieczeniową – w ocenie Rzecznika – zasługuje na uwagę.

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk