Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uregulowania monitoringu wizyjnego w szkołach

Data:

Rzecznik od wielu lat podejmuje działania mające na celu zwrócenie uwagi organów państwowych na konieczność uregulowania monitoringu wizyjnego w Polsce. Mimo zagrożeń dla konstytucyjnych wolności i praw obywateli, jakie powoduje brak stosownych regulacji odnoszących się do monitoringu wizyjnego, kwestia ta nie została uregulowana. Niezależnie od uregulowania monitoringu wizyjnego stosowanego w przestrzeni publicznej, niecierpiącym zwłoki problemem pozostaje wprowadzenie regulacji dotyczącej monitoringu wizyjnego stosowanego w szkołach i innych placówkach oświatowych. Zdaniem Rzecznika konieczne jest wprowadzenie zasad regulujących prowadzenie monitoringu w akcie prawnym powszechnie obowiązującym, ustawie bądź rozporządzeniu, tak aby zainstalowanie na terenie szkoły kamer nie prowadziło do naruszenia konstytucyjnych praw uczniów, nauczycieli i innych osób przebywających w szkole.  Brak niezbędnej regulacji pozostawia organom szkoły dowolność decydowania o formach i zakresie ingerencji w sferę życia prywatnego uczniów. Rzecznik dostrzega pozytywne skutki monitoringu, ale zwraca uwagę, że budowanie poczucia bezpieczeństwa musi opierać się na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu godności człowieka. Rzecznik zwrócił się z prośbą o przedstawienie stanowiska i rozważenie podjęcia działań legislacyjnych w celu uregulowania kwestii stosowania monitoringu wizyjnego w szkołach.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2016-07-08 09:54:23
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-05-02 11:45:10
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk