Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie RPO do Minister Infrastruktury i Rozwoju w sprawie kart parkingowych [art. 9 – Dostępność, art. 20 - Mobilność]

Data:

Rzecznik pismem z dnia 22 października 2014 r. zwrócił się do Pani Minister Marii Wasiak z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dot. dopuszczalności ingerencji w prawa nabyte tych osób niepełnosprawnych, które w wyniku nowelizacji art. 8 Prawa o ruchu drogowym zostały pozbawione uprawnienia do otrzymania karty parkingowej oraz o przedstawienie stanowiska w sprawie zgodności z konstytucyjną zasadą równości niektórych przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i ustawy - Prawo o ruchu drogowym, które powodują zróżnicowanie sytuacji prawnej osób z niepełnosprawnościami.

Wprowadzenie nowelizacji ustawy z dnia 23 października 2013 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw miało zracjonalizować zasady wydawania kart parkingowych w celu wyeliminowania nadużyć i zagwarantowania realnej możliwości korzystania z przywilejów związanych z posiadaniem karty. W szczególności miały zniknąć z obiegu karty podrobione oraz wystawione na osoby, które już nie żyją. Jednak wprowadzone przepisy ingerują znacznie dalej pozbawiając uprawnień do posługiwania się kartą parkingową osoby niepełnosprawne z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności, które dotychczas posiadały ten dokument, a w przypadku osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności prawo do karty parkingowej mają tylko te osoby, u których ograniczenie możliwości samodzielnego poruszania się powstało w wyniku chorób narządu wzroku, choroby neurologicznej lub zaburzeń w narządzie ruchu. Tak sformułowane kryteria budzą wątpliwości Rzecznika zwłaszcza, że w stosunku do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności prawodawca dopuszcza ograniczenie możliwości samodzielnego poruszania spowodowane każdym rodzajem schorzenia będącym przyczyną niepełnosprawności. 

[Pismo do Minister Infrastruktury i Rozwoju]

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk