Wyjaśnienia policji ws. zatrzymań za "plakaty z Szumowskim”

Data:
  • Pani Anna została zatrzymana przez policję w sprawie "plakatów z ministrem Szumowskim”. Jak podał jej adwokat, zatrzymanej uniemożliwiono kontakt z nim
  • Adwokat przybył na miejsce czynności "w końcowej fazie ich prowadzenia” - odpisała RPO policja 
  • Każdemu zatrzymanemu należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem – podkreśla Rzecznik 
  • Założenie pani Annie i drugiemu zatrzymanemu kajdanek policja tłumaczy koniecznością uniemożliwienia ich ucieczki

Rzecznik Praw Obywatelskich ma wątpliwości w tej sprawie, także dlatego, że do zatrzymania dwóch osób  doszło blisko po dwóch tygodniach od zdarzenia będącego przedmiotem sprawy. Oboje zakuto w kajdanki.

W ocenie Rzecznika przepisy, w tym art. 245 § 1 k.p.k. nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że zatrzymanemu należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym, a także bezpośrednią z nimi rozmowę. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, czy w danym momencie są wykonywane lub planowane czynności procesowe z jego udziałem.

Rzecznik zwrócił się do komendanta stołecznego policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja o wyjaśnienia dotyczące zatrzymania pani Anny oraz drugiego zatrzymanego Bartłomieja S. Ich dane osobowe obojga przekazano mediom, które je opublikowały (na co prawo nie pozwala).  RPO poprosił o odniesienie się do także do tej kwestii.

Odpowiedź Komendanta Stołecznego Policji

3 czerwca 2020 roku w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I wydano postanowienie o wszczęciu dochodzenia o czyn art. 279 § 1 kk, w sprawie zainicjowanej pisemnym zawiadomieniem spółki AMS S.A., z dnia 1 czerwca 2020 roku, dotyczącym dokonania w dniu 29/30 maja 2020 roku na terenie Warszawy kradzieży z włamaniem do 15 gablot reklamowych znajdujących się w wiatach przystankowych, poprzez otwarcie ich w nieustalony sposób, a następnie zabranie z nich w celu przywłaszczenia mienia w postaci 15 plakatów reklamowych o łącznej wartości 450 zł na szkodę AMS S.A.

W toku prowadzonych w KRP Warszawa I czynności dochodzeniowo - śledczych ustalono tożsamość jednej z osób podejrzewanych o dokonanie wymienionego czynu oraz możliwe miejsce jej pobytu.

W dniu 8 czerwca 2020 roku o godz. 20:45 na podstawie art. 244 § 1 kpk, w związku z zachodzącą obawą zatarcia śladów, niezwłocznie po ustaleniu tożsamości osoby podejrzewanej o dokonanie wskazanego przestępstwa, zatrzymano Panią Annę W. Wymienioną poinformowano o przyczynie zatrzymania oraz przysługujących prawach.

Wobec zatrzymanej, na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej zastosowano środek przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek, w celu udaremnienia jej ucieczki.

W miejscu pobytu Pani Anny W., funkcjonariusze KRP Warszawa I, na podstawie art. 219 kpk i w trybie określonym w art. 220 § 3 kpk dokonali przeszukania jej osoby oraz zajmowanych przez nią pomieszczeń. W toku przeszukania zabezpieczono rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie. Na miejsce czynności, w końcowej fazie ich prowadzenia, przybył adwokat Radosław B. Pani Annie W., zgodnie z jej żądaniem, umożliwiono bezpośredni kontakt z adwokatem. Następnie wymieniona została doprowadzona do siedziby KRP Warszawa I.

Po sporządzeniu protokołu zatrzymania, w związku ze zgłoszonym żądaniem, Pani Annie W., ponownie umożliwiono kontakt ze wskazanym przez nią prawnikiem. O zatrzymaniu Pani Anny W., powiadomiono prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście. Dalsze czynności procesowe z udziałem zatrzymanej wykonywali funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego Komendy Stołecznej Policji.

W dniu 9 czerwca 2020 roku adwokat Radosław B., w Komendzie Stołecznej Policji zgłosił prośbę o kontakt z zatrzymaną Anną W. W tym czasie wymieniona przebywała w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych. Prośba została przekazana zatrzymanej, która oświadczyła, że nie potrzebuje bezpośredniego kontaktu z adwokatem, natomiast żąda jego obecności w chwili wykonywania z jej udziałem czynności procesowych. O treści oświadczenia Pani Anny W. poinformowano adwokata Radosława B.

W dniu 10 czerwca 2020 roku, w trakcie wykonywania z zatrzymaną czynności procesowych przez funkcjonariuszy Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KSP uczestniczył w nich adwokat Radosław B. Po wykonaniu czynności w dniu 10 czerwca 2020 roku o godz. 14.30 Pani Anna W. została zwolniona.

Czas trwania zatrzymania Pani Anny W. podyktowany był i uzasadniony koniecznością wykonania niezbędnych czynności procesowych wynikających z toku - prowadzonego postępowania przygotowawczego oraz był zgodny z art. 248 § 1 kpk.

Ponadto informuję, że w tej samej sprawie zatrzymano jeszcze jedną osobę podejrzewaną o dokonanie wskazanego przestępstwa, tj. pana Bartłomieja S. Wymieniony został zatrzymany na podstawie art. 244 § 1 kpk w dniu 9 czerwca 2020 roku o godz. 16.00 wobec zachodzącej obawy zatarcia śladów, do sprawy l.dz. D-ll-2758/20.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej zastosowano wobec Pana Bartłomieja S. środek przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek w celu udaremnienia jego ucieczki.

W toku przeszukania mieszkania, samochodu oraz osoby Pana Bartłomieja S. zatrzymano rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie. Podczas sporządzania protokołu zatrzymania Pana Bartłomieja S. obecny był adwokat Paweł M. W dniu 10 czerwca 2020 roku po wykonaniu czynności procesowych Pan Bartłomiej S. o godz. 15.00 został zwolniony.

W dniu 17 czerwca 2020 roku do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KSP wpłynęło zażalenie na zatrzymanie Pani Anny W., które w dniu 18 czerwca 2020 roku zostało przekazane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, celem przekazania zgodnie z właściwością do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

Pan Bartłomiej S. do chwili obecnej nie złożył do Sądu zażalenia na zatrzymanie.

Odnosząc się do pytania o rzeczy zatrzymane w trakcie dokonanych przeszukań oraz prośby o przekazanie kopii protokołów zatrzymania Pani Anny W. i Pana Bartłomieja S. informuję, że zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich nie jest możliwe udostępnienie szczegółowych informacji oraz kopii protokołów, z uwagi na fakt, że w powyższej sprawie wobec wymienionych osób prowadzone jest postępowanie przygotowawcze i dotychczas nie zapadły w nim rozstrzygnięcia – podsumował Komendant Stołeczny Policji.

II.519.726.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2020-07-03 14:32:28
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2020-07-03 14:38:37
Operator: Łukasz Starzewski