Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie bezpieczeństwa imprez masowych – stanowisko Rzecznika po zmianie ustawy

Data:

Instytucja zakazu klubowego w obowiązującej formie prawnej, jest niezgodna z konstytucją. Chodzi m.in. o zbyt dużą dowolność organizatora imprezy masowej w stosowaniu zakazu.

Dlatego w grudniu 2014 r. Rzecznik złożył w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 47/14). W związku ze zmianą jednego z artykułów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych Trybunał zwrócił się do RPO z prośbą o wyjaśnienie, czy zmiana ta wpływa na złożony wcześniej wniosek.

Rzecznik wyjaśnił, że zmiana art. 14 ustawy nie wpływa na przedmiot wniosku i zarzuty w nim sformułowane. Ponadto RPO wniósł o zbadanie zgodności zaskarżonych przepisów również z wynikającym z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP prawem do sądu.

W ocenie Rzecznika poważne wątpliwości budzi oparcie istoty zakazu klubowego na przepisach regulaminu (obiektu) lub regulaminu imprezy masowej.

W regulaminie wewnętrznym również określa się formę, tryb i termin złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie, a także tryb i termin jego rozpatrzenia. Zakaz klubowy nakładany jest więc przez podmiot niebędący organem władzy publicznej.

Ponadto podmiot ten nie może nawet kierować się przepisami postępowania administracyjnego, ponieważ właściwość tych przepisów wyłączona jest na mocy art. 4 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Tym samym, organizator meczu piłki nożnej może na podstawie ustalonych przez siebie przepisów nałożyć zakaz klubowy i również na podstawie tych przepisów rozpatrzyć odwołanie zakazu. Taki stan rzeczy wydaje się niezgodny z Konstytucją RP.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk