Biuletyn Informacji Publicznej RPO

W jaki sposób nadaje się obywatelstwo polskie?

Data:

Obywatelstwo polskie można nadać cudzoziemcowi na jego wniosek, jeżeli

spełnia on określone ustawą przesłanki. Obywatelstwo nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wnoszą za pośrednictwem właściwego wojewody, a osoby zamieszkałe za granicą – za pośrednictwem konsula.

O właściwości miejscowej wojewody stanowią kolejno: miejsce zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, miejsce jej pobytu, wreszcie miejsce jej ostatniego zamieszkania lub pobytu. W razie braku tych podstaw, właściwy jest wojewoda mazowiecki. Wojewoda i konsul wnioski te, wraz z własnym stanowiskiem, przekazują ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, który z kolei przekazuje je, wraz ze swoim stanowiskiem, do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. Jeżeli Prezydent tak zadecyduje, wnioski te wojewoda i konsul przekazują bezpośrednio do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, informując tylko ministra właściwego do spraw wewnętrznych o ich przekazaniu.

Szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie lub wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz wzory zaświadczeń i wniosków określa rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z tym rozporządzeniem cudzoziemiec, ubiegający się o nadanie obywatelstwa polskiego, musi wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego, do którego załącza szereg dokumentów:

 • wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego;
 • poświadczoną urzędowo kopię ważnego dokumentu potwierdzającego
 • tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy;
 • poświadczoną urzędowo kopię karty stałego lub czasowego pobytu, jeżeli cudzoziemiec uzyskał zezwolenie na osiedlenie się lub zamieszkanie na terytorium Polski;
 • odpis aktu urodzenia;
 • odpis aktu małżeństwa lub inny dokument określający stan cywilny;
 • życiorys;
 • oświadczenie o ubieganiu się o nadanie obywatelstwa w przeszłości;
 • dokument (albo poświadczona kopia) stwierdzający brak obywatelstwa polskiego lub zwolnienie bądź zrzeczenie się obywatelstwa polskiego w przypadku, gdy wnioskodawca lub jego wstępni to obywatelstwo posiadali;
 • zaświadczenie o braku przeszkód prawnych do nadania obywatelstwa polskiego, o ile tak stanowi ustawa międzynarodowa;
 • aktualną fotografię formatu paszportowego;
 • oświadczenie o znajomości przepisów dotyczących aktualnie posiadanego obywatelstwa.

Dokumenty wydane w języku obcym, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowe wymagania musi spełniać wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego obejmujące małoletnie dziecko. Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie o nadanie

obywatelstwa polskiego są ostateczne. W przypadku podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej takiego postanowienia, Szef Kancelarii Prezydenta wydaje zaświadczenie o nadaniu obywatelstwa polskiego. Oryginały zaświadczeń Kancelaria Prezydenta przekazuje właściwemu wojewodzie lub ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych w celu doręczenia wnioskodawcom za pośrednictwem starosty lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

W sposób uproszczony obywatelstwo polskie nabyć mogą cudzoziemcy, którzy jednocześnie:

 • posiadają prawo stałego pobytu lub przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się bądź zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
 • pozostają co najmniej 3 lata w związku małżeńskim z osobą posiadającą obywatelstwo polskie.

Cudzoziemcy spełniający te kryteria nabywają obywatelstwo, jeżeli w odpowiednim terminie złożą przed wojewodą lub konsulem RP odpowiednie oświadczenie, a właściwy organ wyda decyzję administracyjną o jego przyjęciu. Termin do złożenia oświadczenia wynosi 6 miesięcy od dnia uzyskania przez cudzoziemca odpowiedniego zezwolenia lub prawa stałego pobytu albo 3 lata i 6 miesięcy od dnia zawarcia związku małżeńskiego.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2018-12-21 09:52:07
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2020-01-20 10:25:18
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk