Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Uprawnienia dawców przeszczepów do świadczeń opieki zdrowotnej [art. 5 – Równość i niedyskryminacja, art. 9 – Dostępność]*

Data:

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga dawcy przeszczepu na nie respektowanie jego prawa do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. W placówkach zdrowia, z których korzysta skarżący takie prawo mają tylko zasłużeni dawcy przeszczepu. Ze względu na to, że różne regulacje prawne dot. uprawnień dawców przeszczepu różnią się zakresem podmiotowym oraz zakresem przysługujących uprawnień prof. Irena Lipowicz skierowała pismo do Ministra Zdrowia, w którym poprosiła o zajęcie stanowiska w sprawie oraz podjęcie działań w kierunku przejrzystego uregulowania praw omawianej grupy pacjentów.

Minister Zdrowia w swojej odpowiedzi podzielił stanowisko Rzecznika o potrzebie doprecyzowania regulacji prawnych dot. przesłanek i zasad nabywania uprawnień Dawcy Przeszczepu i Zasłużonego Dawcy Przeszczepu. Poinformował także, że odpowiednie zapisy zostaną wprowadzone przy najbliższej nowelizacji ustawy transplantacyjnej lub ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Jednocześnie wskazał, że według ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, Dawcy Przeszczepu oraz Zasłużeni Dawcy Przeszczepu posiadają uprawnienia do korzystania z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej poza kolejnością.  

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk