Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Teodor Szymanowski

Data:

Prof. Teodor Szymanowski pracuje w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest twórcą Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”. To dzięki Jego osobistemu zaangażowaniu pozycja i rola „Patronatu” ma wciąż ogromne znaczenie w realizacji świadczeń pomocy postpenitencjarnej na rzecz byłych więźniów i ich rodzin.

Na uznanie zasługuje również uczestnictwo prof. Teodora Szymanowskiego w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Internowanym i Skazanym w latach 1981-1983, a także organizowanie i kierowanie punktem pomocy przy Kościele Świętego Krzyża w Warszawie.

Angażując się na rzecz zagwarantowania praw obywatelskich osobom pozbawionym wolności, prof. Szymanowski zajmował się też funkcjonowaniem kuratorów sądowych, analizował problem przeludnienia zakładów karnych, jego następstw i metody ograniczania tego zjawiska. Opisywał, w jaki sposób społeczeństwo reaguje na zmiany w prawie karnym, badał opinię publiczną w tym zakresie.
Ponadto prof. Szymanowski jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny kryminologii, prawa karnego materialnego oraz prawa karnego penitencjarnego. Zajmuje się badaniem przestępczości w Polsce, stopniem jej występowania, przyczynami powstawania i sposobami zapobiegania. Badał także problemy wykonywania kary pozbawienia wolności na podstawie opinii dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych. Jest jednym z redaktorów dzieła „System Prawa Karnego” wydanego w 2010 r. Wydał również monografię poświęconą problematyce powrotu do przestępstwa pt. „Recydywa w Polsce. Zagadnienia prawa karnego, kryminologii i polityki karnej”. Prowadził także badania dotyczące opinii i postawy społeczeństwa polskiego wobec przestępstw, zachowań patologicznych oraz środków kontroli nad nimi.

Prof. Teodor Szymanowski jest uznanym społecznikiem, podejmującym wiele działań jako wolontariusz. Przykładem jest m.in. Jego udział w kolegium redakcyjnym „Przeglądu Więziennictwa Polskiego”, które zostało uhonorowane Srebrnym Medalem Pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości. W swojej pracy naukowej promuje ideę traktowania osób pozbawionych wolności z poszanowaniem ich człowieczeństwa, godności oraz prawa powrotu do społeczeństwa.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2015-06-17 12:19:24
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:50:39
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk