Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Stypendia specjalne dla studentów z niepełnosprawnościami c.d. [art. 24 – Edukacja, art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]*

Data:

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła odpowiedź z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie możliwości pobierania na drugim kierunku studiów stypendium specjalnego przez studentów z niepełnosprawnościami, w sytuacji gdy niepełnosprawność powstała w trakcie albo po ukończeniu studiów. Sprawa była sygnalizowana w [Newsletterze Nr 3/2015]  (str. 4). Ministerstwo poinformowało, że podczas ostatniej nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym rozważane było uregulowanie możliwości ubiegania się o powyższe stypendium. Propozycja ta nie została jednakże ostatecznie wprowadzona do ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Zdaniem Ministerstwa podstawowym zadaniem systemu pomocy materialnej dla studentów jest bowiem - zgodnie z Konstytucją RP - zapewnienie przez władze publiczne powszechnego i równego dostępu do wykształcenia. Ukończenie studiów prowadzi zatem do zrealizowania celu, jakim jest umożliwienie zdobycia wyższego wykształcenia. Ministerstwo wskazało także system rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dysponujący odrębnymi instrumentami, który został stworzony w celu realizacji konstytucyjnego celu, jakim jest przysposobienie do pracy osób niepełnosprawnych.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk