Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Status prawny

Data:
Tagi: bip

Rzecznik Praw Obywatelskich jest konstytucyjnym, niezależnym od innych organów i niezawisłym w swojej działalności organem ochrony prawnej, który działa na podstawie art.208-212 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz.483, z pózn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r., poz. 627).

Rzecznikiem Praw Obywatelskich może być obywatel polski wyróżniający się wiedzą prawniczą, doświadczeniem zawodowym oraz wysokim autorytetem ze względu na swe walory moralne oraz wrażliwość społeczną.

  • Powoływany jest przez Sejm za zgodą Senatu na okres 5 lat,
  • Ta sama osoba nie może być Rzecznikiem więcej niż dwie kadencje,
  • W swojej działalności pozostaje on niezawisły i niezależny od innych organów,
  • Corocznie składa przed Sejmem i Senatem informację ze swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela,
  • Przedkłada informację o prowadzonej działalności w obszarze równego traktowania oraz jej wynikach,
  • Za swoją działalność odpowiada wyłącznie przed Sejmem,
  • Nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności,
  • Nie może być również zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego,
  • Rzecznik nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego, ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu.
Autor informacji: Mariusz Masłowiecki
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki
Data:
Opis: Informacja o jednolitym tekście ustawy o RPO
Operator: Mariusz Masłowiecki