• Czarny/Biały
 • Biały/Czarny
 • Żółty/Niebieski
 • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Status prawny

Data: 
2014-12-08 08:22:29

Rzecznik Praw Obywatelskich jest konstytucyjnym, niezależnym od innych organów i niezawisłym w swojej działalności organem ochrony prawnej, który działa na podstawie art.208-212 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz.483, z pózn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r., poz. 627).

Rzecznikiem Praw Obywatelskich może być obywatel polski wyróżniający się wiedzą prawniczą, doświadczeniem zawodowym oraz wysokim autorytetem ze względu na swe walory moralne oraz wrażliwość społeczną.

 • Powoływany jest przez Sejm za zgodą Senatu na okres 5 lat,
 • Ta sama osoba nie może być Rzecznikiem więcej niż dwie kadencje,
 • W swojej działalności pozostaje on niezawisły i niezależny od innych organów,
 • Corocznie składa przed Sejmem i Senatem informację ze swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela,
 • Przedkłada informację o prowadzonej działalności w obszarze równego traktowania oraz jej wynikach,
 • Za swoją działalność odpowiada wyłącznie przed Sejmem,
 • Nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności,
 • Nie może być również zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego,
 • Rzecznik nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego, ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu.
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2020-04-09 11:05:08 Status prawny Informacja o jednolitym tekście ustawy o RPO Agnieszka Jędrzejczyk