Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sprawy sądów rodzinnych - spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń sędziowskich z rzecznikiem praw obywatelskich Adamem Bodnarem.

Data:

5 lipca 2016 roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń zrzeszających sędziów, w tym sędziów rodzinnych, z rzecznikiem praw obywatelskich Adamem Bodnarem.

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił, że z uwagi na specyfikę spraw rodzinnych, w której z reguły mamy do czynienia z dwoma stronami silnego konfliktu, celem Rzecznika jest podejmowanie działań o charakterze generalnym, które umożliwiałyby rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez obywateli w sposób systemowy, poprzez zmianę prawa bądź praktyki orzeczniczej. Z tego powodu zasadne byłoby ustalenie obszarów, w których zdaniem sędziów rodzinnych wskazane byłyby działania Rzecznika, prosił również o zasygnalizowanie zagadnień, które wywołują rozbieżności w orzecznictwie tych sądów.

W spotkaniu uczestniczyli: w imieniu Stowarzyszenia Sędziów THEMIS sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Katarzyna Kamińska-Krawczyk oraz sędzia Sądu Okręgowego w Opolu Anna Korwin-Piotrowska, w imieniu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce sędzia Sądu Rejonowego w Zamościu Dorota Hildebrand-Mrowiec oraz sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Ewa Litowińska-Kutera, w imieniu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia sędzia Sądu Rejonowego w Pruszkowie Katarzyna Gizińska, a także pracownicy Zespołu Prawa Cywilnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Uczestnicy zgodnie przyznali, że wiele problemów ma swoje źródło w wieloletnim niedocenianiu pracy sądów rodzinnych. Palącym problemem jest brak asystentów oraz referendarzy w wydziałach rodzinnych, którzy delegowani są do innych jednostek, głównie wydziałów gospodarczych. Kolejnym problemem są niedobre rozwiązania ustawowe, takie jak zasada integralności wyroku rozwodowego (wyrok rozwodowy musi zawierać rozstrzygnięcia o kontaktach, władzy rodzicielskiej i alimentach, nawet jeśli małżonkowie mają swoje ustalenia w tych kwestiach, a rozstrzyganie ich na etapie rozwodu podsyca konflikt), dwa etapy orzekania oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz rodzica, któremu drugi rodzic utrudnia kontakty z dzieckiem, czy też brak możliwości wzywania stron z pominięciem sposobów przewidzianych przez przepisy ogólne KPC, co wpływa na długotrwałość postępowań.

Podczas spotkania padło wiele propozycji konkretnych rozwiązań mających na celu usprawnienie pracy wydziałów rodzinnych. Rzecznik praw obywatelskich zaznaczył, że w oparciu o przedstawione przez praktyków wnioski oraz zgłaszane do Biura RPO problemy w najbliższym czasie zostaną podjęte konkretne działania w postaci wystąpień generalnych.
Widząc ogromną potrzebę zmian w sądownictwie rodzinnym uczestnicy spotkania postanowili zorganizować kolejną taką rundę roboczą.

 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2016-07-05 17:05:59
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk