Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości

Data:

Bezpłatna pomoc prawna, mediacje i zmiana zapisów o kompensacie pieniężnej dla ofiar przestępstw  - to główne tematy rozmowy prof. Ireny Lipowicz z Cezarym Grabarczykiem. Było to pierwsze spotkanie RPO z nowym Ministrem Sprawiedliwości.
Podczas rozmowy Rzecznik wskazywała, że konieczne jest jak najszybsze rozwiązanie problemu braku dostępu osób niezamożnych do bezpłatnej pomocy prawnej. Podkreślała, że obecnie Polska znajduje się pod tym względem w gorszej sytuacji niż pozostałe państwa Unii Europejskiej, mimo że RPO zabiegała o rozwiązanie tego problemu u trzech poprzednich szefów resortu sprawiedliwości. Minister Grabarczyk przedstawił koncepcję stworzenia takiego systemu w oparciu o instytucje samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. Pozwoli to uniknąć budowania nowych, wyspecjalizowanych struktur administracyjnych.
Jak wskazała Rzecznik, spada liczba spraw kierowanych w Polsce do mediacji, co jest bardzo niepokojące. Nowoczesny system mediacji daje bowiem ofiarom przestępstw większe poczucie bezpieczeństwa, a sprawcom - możliwość realnego naprawienia krzywdy. Upowszechnienie mediacji mogłoby też odciążyć sądy. Prof. Lipowicz podnosiła, że osoby najuboższe powinny być zwolnione z ponoszenia kosztów postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych. Minister zgodził się z tą opinią i zapowiedział działania resortu na rzecz rozwiązania tego problemu.
Przedmiotem rozmowy było również funkcjonowanie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych. Resort sprawiedliwości - mimo powszechnej krytyki, że ustawa jest zła i nie realizuje założonych celów - dotychczas unikał rozwiązania tego problemu. Minister zapowiedział zmianę polityki w tym zakresie i podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych.
Rzecznik poruszyła także kwestię osób z niepełnosprawnością intelektualną, które zostały osadzone w więzieniach. Cezary Grabarczyk zapewnił, że jego resort będzie aktywnie uczestniczył w przeglądzie takich spraw.

 

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP