Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik ws. praw rodziców biologicznych w postępowaniu adopcyjnym

Data:

7 grudnia 2015 roku odbędzie się rozprawa ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem w sprawie o przysposobienie. Postępowanie o przysposobienie trzyletniej dziewczynki toczyło się bez udziału jej biologicznej matki, która nie została wezwana przez sąd do udziału w sprawie. Sąd wskazał, że matka dziecka została ubezwłasnowolniona częściowo, a zatem nie przysługiwała jej władza rodzicielska i w związku z tym nie mogła wziąć udziału w postępowaniu w charakterze strony. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, doszło do bezprawnego pozbawienia matki biologicznej możliwości działania w sprawie o przysposobienie jej dziecka. Rozpoznanie sprawy o przysposobienie z pominięciem jakiegokolwiek udziału matki dziecka stanowi bowiem naruszenie przysługującego jej prawa do ochrony prawnej życia rodzinnego (art. 47 Konstytucji RP i art. 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności). W związku z tym, Rzecznik wniósł o wznowienie postępowania cywilnego i wezwanie przez sąd matki biologicznej dziecka, aby mogła wyrazić swoje stanowisko dotyczące przysposobienia. Ewentualna odmowa zgody na przysposobienie, jak wskazują przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, powinna być oceniona zgodnie z dobrem dziecka.

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP