Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik i jego Zastępcy

Data:
Tagi: bip

Rzecznik Praw Obywatelskich VIII kadencji

Dr hab. Marcin Wiącek

Marcin Wiącek urodził się 28 marca 1982 r. w Mińsku Mazowieckim. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i prawach człowieka.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Centrum Prawa Amerykańskiego (2006 r.). W 2009 r. obronił doktorat dotyczący pytania prawnego sądu do Trybunału Konstytucyjnego. W tym samym roku został zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji UW.

W 2013 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie kolokwium habilitacyjnego i rozprawy poświęconej dopuszczalności stosowania przez sądy i Trybunał Konstytucyjny regulacji konstytucyjnych w sprawach wywodzących się z okresu powojennego.

Od 2019 r. jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2003–2007 był pracownikiem Trybunału Konstytucyjnego. W latach 2007-2021 był zatrudniony w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. W latach 2014–2018 był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 2014–2016 był kierownikiem aplikacji legislacyjnej prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji. Był również członkiem Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Członek Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain, działającym na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Autor ponad stu publikacji naukowych dotyczących w szczególności prawa konstytucyjnego, sądownictwa konstytucyjnego, sądownictwa administracyjnego oraz ochrony praw człowieka. Uczestnik licznych konferencji naukowych, w tym międzynarodowych.

Współpracował jako ekspert z wieloma instytucjami publicznymi, m.in. z Kancelarią Prezydenta RP, Biurem Analiz Sejmowych, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Rządowym Centrum Legislacji, Najwyższą Izbą Kontroli, Krajową Radą Sądownictwa, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Skarbu Państwa, Ministerstwem Finansów, Urzędem m.st. Warszawy, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

Uzyskał odznaczenie „Zasłużony dla Warszawy”, nadane przez Radę m.st. Warszawy, a także medal „Pamiętam-Pomagam”, przyznany przez Związek Powstańców Warszawskich i Fundację Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego.

Posługuje się językami angielskim i francuskim.

Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 958) Rzecznik może powołać nie więcej niż trzech zastępców Rzecznika. Rzecznik odwołuje zastępców Rzecznika.

Stanisław Trociuk ( od 1 stycznia 2002 r.) - zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
  

Zakres zadań Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisława Trociuka.
Tekst ujednolicony

zarządzenia Nr 11/2018 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich, uwzględniający zmiany wprowadzone przez zarządzenie Nr 25/2018 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 6 czerwca 2018 r. oraz zarządzenie Nr 14/2019 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 24 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2018

RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie określenia zadań Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 958) oraz § 2 ust. 4 Statutu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 41/2017 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 8  sierpnia 2017 r. w  sprawie nadania Statutu Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich, zmienionego zarządzeniem Nr 49/2017 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 września 2017 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Pan Stanisław Trociuk sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Pełnomocników Terenowych oraz:
Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego;
Zespołu Prawa Karnego;
Zespołu Prawa Cywilnego;
Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego;
Zespołu Wstępnej Oceny Wniosków;
Wydziału do spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy.
Do zadań Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Stanisława Trociuka należy:
kierowanie pracą Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w czasie nieobecności Rzecznika Praw Obywatelskich;
przyznawanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
prowadzenie spraw sądowych z powództwa cywilnego i spraw sądowoadministracyjnych ze skarg na działalność lub bezczynność Rzecznika Praw Obywatelskich;
prowadzenie postępowań egzekucyjnych z wniosku lub przeciwko Rzecznikowi Praw Obywatelskich/Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich, a także wszelkich postępowań egzekucyjnych z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich/Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, jako dłużnika zajętej wierzytelności;
zapewnienie przestrzegania przepisów o dostępie do informacji publicznej;
zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;
wykonywanie innych zadań zleconych przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
§ 2.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Pan Stanisław Trociuk jest upoważniony do wnoszenia prawnych środków zaskarżenia oraz występowania z wnioskami, o których mowa w:

art. 14 i art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 958);
art. 424² ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.);
art. 264 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.);
art. 89 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5).  
§ 3.

Traci moc zarządzenie Nr 33/2015 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 września 2015 r. w sprawie określenia zadań Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2018 r.

Dr Hanna Machińska - zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich

Życiorys dr Hanny Machińskiej

Zakres zadań zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich Hanny Machińskiej.
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 958) oraz § 2 ust. 4 Statutu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 41/2017 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Pani Hanna Machińska używa tytułu „Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich”.

§ 2.
Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich Pani Hanna Machińska sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością: 
1) Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji”, zwanego również: Zespołem „Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur” albo Zespołem „Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, Okrutnego, Nieludzkiego i Poniżającego Traktowania oraz Karania”;
2) Zespołu do spraw Wykonywania Kar;
3) Wydziału do spraw Współpracy Międzynarodowej. 
Do zadań Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich Pani Hanny Machińskiej należy również wykonywanie innych zadań zleconych przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
§ 3.
Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich Pani Hanna Machińska jest upoważniona do wnoszenia prawnych środków zaskarżania oraz występowania z wnioskami, o których mowa w art. 14 i art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 958).

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życic z dniem 26 września 2017 r.

Dr hab Maciej Taborowski - zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

Życiorys dr. hab. Macieja Taborowskiego

ZARZĄDZENIE NR 13/2019

RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie określenia zadań Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2179) oraz § 2 ust. 4 Statutu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 41/2017 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich, zmienionego zarządzeniem Nr 49/2017 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 września 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 23/2018 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 24 maja 2018 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Maciej Taborowski sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego.

2. Do zadań Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Macieja Taborowskiego należy również wykonywanie innych zadań zleconych przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

§ 2.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Maciej Taborowski jest upoważniony do wnoszenia prawnych środków zaskarżania oraz występowania z wnioskami, o których mowa w art. 14 i art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2179).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 maja 2019 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-/ Adam Bodnar

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki
Data:
Opis: Aktualizacja informacji o RPO
Operator: Mariusz Masłowiecki
Data:
Opis: Dodanie informacji o habilitacji dr. Macieja Taborowskiego
Operator: Mariusz Masłowiecki
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk