Biuletyn Informacji Publicznej RPO

TK bada wymóg przynależności do izby adwokackiej i radcowskiej. RPO wnosi o umorzenie postępowania

Data:
  • Grupa posłów zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego przepis o przynależności do izby adwokackiej/radców prawnych, właściwej dla  miejsca zamieszkania lub siedziby kancelarii
  • Do postępowania przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich, wnosząc o jego umorzenie z uwagi na niedopuszczalność wydania wyroku
  • Sprawa ma związek z prawem do skutecznej pomocy prawnej niezależnego prawnika dla obywatela i wiąże się z konstytucyjnym prawem obywatela do sądu oraz do obrony – co uzasadnia udział w niej RPO 

Trybunał Konstytucyjny wszczął postępowanie w sprawie wniosku grupy posłów (sygn. akt K 6/22). Jego przedmiotem jest zgodność z Konstytucją RP regulacji dotyczących przynależności do izby adwokackiej lub izby radców prawnych na podstawie kryterium miejsca położenia siedziby zawodowej lub miejsca zamieszkania.

Chodzi o: 

  • art. 38 ustawy z 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2368 ze zm.) z art. 17 ust. 1, art. 20 w związku z art. 22 oraz z art. 65 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 1 i w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
  • art. 49 ust 1 i 3 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1870 ze zm.) z art. 17 ust. 1, art. 20 w związku z art. 22 oraz z art. 65 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 1 i w związku  z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

RPO Marcin Wiącek zgłosił udział w tym postępowaniu, działając na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy z 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Rzecznik  wnosi o umorzenie postępowania w niniejszej sprawie na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o TK - z uwagi na niedopuszczalność wydania wyroku.

Uzasadnienie przystąpienia RPO  

Rzecznik podejmuje te sprawy, w których dochodzi ze strony organów władzy publicznej do naruszeń praw i wolności przysługujących jednostkom. Sprawa wniosku grupy posłów ma istotne znaczenie z punktu widzenia gwarancji ochrony praw i wolności obywateli.

Problematyka poruszona we wniosku pozostaje w związku z prawem do skutecznej pomocy prawnej ze strony niezależnego prawnika w postępowaniach sądowych i pozasądowych, a zatem wiąże się z prawem do sądu (art. 45 ust. 1) oraz prawem do obrony (art. 42 ust. 2). 

Rolą samorządów zawodów zaufania publicznego, takich jak radcowie prawni i adwokaci, jest zapewnienie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu, zagwarantowanie wysokiego poziom usług prawnych, świadczonych przez osoby odpowiednio przygotowane do zawodu, a także cechujących się nienaganną postawą moralną. 

Ograniczenie w jakikolwiek sposób możliwości skorzystania przez obywateli z zagwarantowanych im na mocy Konstytucji podstawowych wolności i praw musi być dokonywane jedynie wyjątkowo. Te zagadnienia uzasadniają udział Rzecznika w postępowaniu. 

Uzasadnienie stanowiska RPO zostanie przedstawione Trybunałowi w najbliższym czasie. 

VII.561.6.2022

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2022-05-24 11:50:09
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski