Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Uciążliwości związane z funkcjonowaniem zakładu gospodarującego odpadami. Interwencja Rzecznika

Data:
  • Sąsiedzi skarżą się na uciążliwości związane z funkcjonowaniem zakładu gospodarującego odpadami w Krapkowicach (woj. opolskie )
  • Emitowany przezeń odór i mnożące się owady mają negatywnie wpływać na zdrowie ludzi i utrudniać pracę innych zakładów
  • Ponadto, zdaniem skarżącego, odpady w zakładzie są gromadzone w niewłaściwy sposób
  • Rzecznik Praw Obywatelskich prosi instytucje właściwe ze względu na siedzibę zakładu o zbadanie sprawy, przesłanie zgromadzonej dokumentacji i informowanie o prowadzonych działaniach
  • Czynności w sprawie prowadzą już Opolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach 

Do Biura RPO wpłynęła skarga na uciążliwe sąsiedztwo zakładu gospodarującego odpadami m.in. oponami i paliwami alternatywnymi. Uciążliwości polegają na emisji trudnego do zniesienia odoru oraz powodowaniu namnażania się owadów, głównie much. 

Emisja jest na tyle silna, że wywołuje u ludzi kaszel i odruch wymiotny. Funkcjonowanie zakładów sąsiadujących z tym zakładem staje się utrudnione, gdyż uciążliwości przenikają do budynków i utrudniają pracę. 

Odpady mają być gromadzone w nieodpowiedni sposób, na częściowo nieogrodzonym terenie, w formie niezabezpieczonych pryzm, z których często unoszą się snopy dymu. Ponadto skarżący pisze, że faktycznie prowadzona działalność zakładu pozostaje niezgodna z wydanymi dla zakładu pozwoleniami oraz że działalność zakładu miała być już przedmiotem interwencji urzędowych, jednak bez oczekiwanych rezultatów. 

Biuro RPO skierowało prośby o zbadanie sprawy do: Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu,  Wydziału Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Krapkowicach oraz Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. W pismach są też prośby o informacje, czy wpływały już inne skargi na uciążliwą działalność zakładu w Krapkowicach oraz o powiadomienie o podejmowanych interwencjach.

Z uzyskanych odpowiedzi wynika m.in., że Opolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi obecnie czynności kontrolne wobec firmy. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach wszczął postępowanie w sprawie uciążliwego sąsiedztwa. 11 kwietnia 2024 r. została przeprowadzona kontrola w trybie art. 48 ust. 11 pkt.4 ustawy Prawo przedsiębiorców. Podjęto czynności zmierzające do ustalenia właściciela nieruchomości w Krapkowicach oraz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. 

Wszczęto też postępowanie na wniosek innej strony w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi. Jego przedmiotem jest uciążliwe sąsiedztwo zakładu w Krapkowicach. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach nie wydawał zezwolenia i nie uczestniczył w procesie wydania zezwolenia na działalność gospodarczą prowadzoną na tej nieruchomości.

V.7203.18.2024

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski