Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO zajął się sprawą punktu katechetycznego w Krapkowicach. Sprostowanie wiadomości TVP Opole i tvp.info

Data:
  • TVP w Opolu, a za nią tvp.info podało, jakoby RPO nie pomógł ludziom i pozostawił sprawę bez odpowiedzi
  • Tymczasem RPO nie tylko interweniował, ale przesłał skarżącym informacje o swoich działaniach

W reakcji na materiał wyemitowany w "Kurierze Opolskim" na antenie TVP3 Opole, zamieszczony też na stronie internetowej www.tvp.info pt. "Prawie pięć lat bez odpowiedzi. Adam Bodnar zlekceważył wiernych", Biuro RPO prostuje podaną w tym materiale informację, jakoby skarżący nie zostali poinformowani przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich o podjętych w sprawie działaniach.

Skarga Pastorów Centrum Chrześcijańskiego „Tylko Jezus” Kościoła Bożego w Krapkowicach, której dotyczy wyemitowany materiał, wpłynęła do Biura RPO 15 września 2016 r.  17 października 2016 r. skarżący przesłali do Biura RPO kolejną korespondencję, tym razem adresowaną do Starosty Krapkowickiego i Wojewody Opolskiego, a przesłaną Rzecznikowi do wiadomości.

Problem dotyczył przewlekłości w rozpatrywaniu, a następnie negatywnego załatwienia przez Starostę Krapkowickiego, wniosku o utworzenie punktu katechetycznego, w którym prowadzone byłyby lekcje religii dla uczniów.  Wniosek taki  wpłynął do Starostwa 22 kwietnia 2016 r., a rozstrzygnięty został negatywnie 4 października 2016 r.

Rzecznik podjął w tej sprawie działania. 7 listopada 2016 r. skierował do Starosty Krapkowickiego wystąpienie, w którym poprosił o przesłanie do Biura RPO całości dokumentacji. W kontekście sprawy Rzecznik polecił też uwadze Starosty raport Biura RPO pt. "Dostępność lekcji religii wyznań mniejszościowych i etyki w ramach systemu edukacji szkolnej".

7 listopada 2016 r. skierowane zostało również pismo do skarżących, Pastorów Centrum Chrześcijańskiego „Tylko Jezus” Kościoła Bożego w Krapkowicach z informacją o interwencji RPO oraz szczegółowym pouczeniem na temat działań, które mogą podjąć w związku z nienawistnymi komentarzami pojawiającymi się na temat prowadzonej przez nich instytucji na forach internetowych.

Nie jest zatem prawdą, jakoby skarżący nie zostali powiadomieni o reakcji RPO na ich skargę.

28 listopada 2016 r. do Biura RPO wpłynęła obszerna odpowiedź Starosty Krapkowickiego, w której wyjaśniono powody długotrwałego rozpatrywania wniosku i podano przyczyny, które przesądziły o negatywnym załatwieniu sprawy. Wątpliwości Starosty budziła niewielka liczba uczniów pobierających naukę w szkołach powiatu, którzy mieliby uczęszczać do nowoutworzonego punktu katechetycznego.

Jednocześnie, o czym Rzecznik został poinformowany w tej samej korespondencji, Starostwo wychodząc naprzeciw oczekiwaniom skarżących w listopadzie 2016 r. przygotowało projekt porozumienia dotyczącego organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie, zawierający zasady organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

Po analizie całości zebranych informacji Rzecznik ocenił, że sprawa została załatwiona bez potrzeby dalszych działań z jego strony. Za taką interpretacją przemawiał też fakt, że skarżący nie zwracali się już w tej sprawie do RPO, a przesłana przez Starostę korespondencja pozwalała domniemywać, że o stanie swojej sprawy są na bieżąco informowani przez właściwy do tego organ.

Biuro RPO prosi o poinformowanie o tym widzów TVP Opole i czytelników portalu TVP.Info.

XI.0610.1.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski