Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO nie zajął stanowiska w sporze dot. ujawniania numerów ksiąg wieczystych - wyjaśnienie

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich nie zajął stanowiska w sprawie problemu ujawniania na Geoportalu numerów ksiąg wieczystych. Zmuszeni jesteśmy raz jeszcze podkreślić ten fakt w związku z nieporozumieniem, jakie wynikło po spotkaniu RPO Marcina Wiącka z głównym geodetą kraju Waldemarem Izdebskim 9 marca 2022 r. i informacjami, które pojawiły się w niektórych portalach, powielanymi w mediach.

W trakcie tego spotkania poruszony został temat udostępniania przez Głównego Geodetę Kraju (GGK), za pośrednictwem portalu internetowego GEOPORTAL2 (geoportal.gov.pl), informacji o numerach ksiąg wieczystych, pozyskanych z ewidencji gruntów i budynków. Funkcjonalność ta jest obecnie niewykorzystywana w związku ze sporem pomiędzy GGK a prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PUODO stoi na stanowisku, iż dostęp do numeru księgi wieczystej nie powinien być jawny, aby zapewniać ochronę osobom, których dane znajdują się w księgach wieczystych. Po kontroli w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii nałożył na GKK dwie kary – pierwsza dotyczyła udostępniania numerów KW, a druga utrudniania czynności kontrolnych. Spór jest w toku i będzie miał swój finał w Naczelnym Sądem Administracyjnym, w związku ze skargami kasacyjnymi wniesionymi przez GKK.

Sprawa ta jest analizowana przez Rzecznika, który nie ingeruje w spór. Nie przedstawił też dotychczas stanowiska w sporze i czeka na jego rozstrzygnięcie przez NSA.

W latach ubiegłych Biuro RPO badało sprawę samego dostępu do numeru księgi wieczystej w kontekście zapewnienia ochrony danych osobowych uprawnionym podmiotom. Podkreślić jednak należy, że analiza ta nie dotyczyła udostępniania tych danych na Geoportalu, gdyż wówczas portal ten nie posiadał takiej funkcjonalności.

Wobec tego, w chwili obecnej nie istnieją podstawy do twierdzenia, że RPO podziela stanowisko PUODO w nierozstrzygniętym dotąd sporze dotyczącym problemu ujawniania na GEOPORTALU numerów ksiąg wieczystych.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski