Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Uciążliwy hałas z toru motocrossowego. RPO kieruje do starosty żądanie wszczęcia postępowania administracyjnego

Data:
  • Mieszkańcy Lipna w woj. kujawsko-pomorskim skarżą się na hałas dobiegający z sąsiadującego z ich posesjami toru motocrossowego
  • Pomiary poziomu hałasu przeprowadzone przez Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm
  • Działania podjęte przez Starostę Lipnowskiego nie przyniosły oczekiwanego rezultatu
  • W ocenie RPO nie wdrażając formalnej procedury, starosta naruszył prawa osób potencjalnie narażonych na hałas. Rzecznik kieruje do starosty żądanie wszczęcia postępowania administracyjnego

Mieszkańcy Lipna wystąpili do Rzecznika Praw Obywatelskich ze skargą na uciążliwy hałas dobiegający z zakładu prowadzącego tor motocrossowy, który sąsiaduje z ich posesjami. Problem zgłosili władzom lokalnym, jednak nie otrzymali oczekiwanej pomocy. 

Mieszkańcy zwrócili się do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o wykonanie pomiarów poziomu hałasu generowanego przez zakład. Po przeprowadzeniu badań i stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnych poziomów emisji hałasu K-PWIOŚ zwrócił się do Starosty Lipnowskiego o podjęcie działań zgodnie z kompetencjami wynikającymi z Prawa ochrony środowiska.

Starosta skierował do stowarzyszenia prowadzącego tor motocrossowy wezwanie do podjęcia „natychmiastowych działań zmierzających do zamontowania urządzeń dźwiękochłonnych, które ochronią pobliskie tereny mieszkaniowe przed nadmiernym hałasem” a także „polecił”, po dokonaniu wskazanych prac, wykonanie pomiarów emisji hałasu. Po zakończeniu prac budowalnych pomiary emisji hałasu nie wykazały przekroczeń. Jednak zdaniem mieszkańców hałas wciąż był uciążliwy. Starosta przyjął, że nie ma podstaw do dalszych działań. Zasugerował osobom, które kwestionowały skuteczność prac na torze, skierowanie sprawy na drogę sądową.

Po analizie sprawy RPO, powołując się na przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawę o Rzeczniku Praw Obywatelskich, zwrócił się do Starosty Lipnowskiego z żądaniem wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla zakładu – toru motocrossowego. 

Żądanie Rzecznika jest dla organu administracji wiążące i powoduje wszczęcie postępowania z urzędu.

W uzasadnieniu Rzecznik wskazał, że sposób załatwienia sprawy przez Starostę Lipnowskiego, bez wszczęcia postępowania administracyjnego, stał się źródłem naruszenia praw osób potencjalnie narażonych na nadmierną emisję hałasu. Gdyby wszczęto postępowanie, to osoby te byłyby stroną postępowania i miałyby możliwość zaskarżenia ew. niekorzystnego dla nich orzeczenia. 

Rzecznik zaznacza, że pomiary emisji hałasu przeprowadzone przez K-PWIOŚ stanowiły dostateczną podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia uciążliwości akustycznej. Wyniki kontroli nie stanowią co prawda podstawy do wydania decyzji administracyjnej, natomiast mogą być przesłanką do wszczęcia postępowania z urzędu, podczas którego po przeprowadzeniu odrębnych pomiarów okazałoby się, czy poziom hałasu faktycznie przekracza normy.

Zainicjowanie postępowania administracyjnego przywraca zainteresowanym możliwość czynnego zakwestionowania pomiarów emisji hałasu, w tym w formie odwołania od ewentualnej decyzji umarzającej postępowanie. 

Dlatego Rzecznik w obecnej chwili uznaje za zbędne swoje uczestnictwo w sprawie - postanowił nie zgłaszać udziału w
tym postępowaniu.

V.7203.15.2024 

Autor informacji: Renata Gilert-Gutt
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski