Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Syndyk bez obowiązku zwrócenia dostępu do poczty upadłego. RPO pyta MS o wyniki konsultacji

Data:
  • Dziś syndyk nie ma obowiązku powiadamiać placówek pocztowych o ukończeniu postępowania, w efekcie czego dalej przekierowują one pocztę upadłego do syndyka
  • Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości o konkretyzację przepisów regulujących doręczanie syndykowi korespondencji upadłego
  • W odpowiedzi na wcześniejsze pismo RPO Ministerstwo zapowiedziało konsultacje z odpowiednimi podmiotami. RPO prosi zatem o informacje o wnioskach płynących z tych konsultacji oraz innych czynności podjętych przez Ministerstwo w sprawie

Pismo związane jest ze skargą obywatela, który zwrócił uwagę RPO na problem dotyczący dostępu syndyka do korespondencji osoby, wobec której toczy się postępowanie upadłościowe. Zgodnie z art. 176 ust. 2 Prawa upadłościowego syndyk zawiadamia placówki pocztowe o ogłoszeniu upadłości, w następstwie czego urzędy te doręczają syndykowi adresowane do upadłego przesyłki pocztowe.

Przepisy nie nakładają jednak na syndyka obowiązku poinformowania poczty o zakończeniu postępowania, co pozwalałoby na wznowienie doręczania korespondencji adresatowi. W tej kwestii istnieje jedynie niejednolita praktyka, która nie gwarantuje takich samych rezultatów wszystkim osobom, wobec których zakończono postępowanie upadłościowe. Ci upadli, których syndykowie nie zgłosili zakończenia postępowania placówce pocztowej, muszą bowiem sami starać się o odzyskanie dostępu do swojej korespondencji.

19 maja 2021 r. RPO  poprosił Ministra Sprawiedliwości o opinię w sprawie. W odpowiedzi z 30 czerwca 2021 r. wiceminister Katarzyna Frydrych przyznała, że w istniejącym stanie prawnym „kwestia powiadomienia przez syndyka placówki pocztowej o ukończeniu postępowania upadłościowego nie jest zależna od praktyki sądu, lecz od profesjonalizmu syndyka i właściwej organizacji pracy przy obsłudze danego postępowania upadłościowego”. Wskazała też na potrzebę konsultacji z sądami upadłościowymi i samorządem doradców restrukturyzacyjnych dotyczących problemu.

Wobec tego 21 grudnia 2021 r. RPO zwrócił się do wicemin. Frydrych o informacje na temat wyników przeprowadzonych konsultacji i analiz.

V.510.280.2019

Załączniki:

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji: 2021-12-21 16:04:46
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński