Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek rozmawiał z rzecznikiem praw pacjentów Bartłomiejem Chmielowcem o prawie do ochrony zdrowia

Data:
Tagi: kalendarium

21 marca 2024 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się w swoim biurze z rzecznikiem praw pacjenta Bartłomiejem Chmielowcem.

Spotkanie dotyczyło współpracy obu urzędów w zakresie ochrony praw pacjentów. Do zagadnień poruszonych w trakcie rozmowy należały m.in. problemy systemu opieki psychiatrycznej, dostęp do legalnej aborcji, kolejki do lekarzy specjalistów czy usprawnienie zarządzenia służbą zdrowia. Marcin Wiącek przedstawił Bartłomiejowi Chmielowcowi działania RPO podjęte w tym zakresie.

O Rzeczniku Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów. Do zakresu działania RPP należy:

  • prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
  • ochrona praw pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685);
  • opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;
  • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;
  • opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
  • współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
  • przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
  • współpraca w zakresie przestrzegania praw pacjenta z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych;
  • analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy.

Rzecznik Praw Pacjenta może zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka o podjęcie działań z zakresu ich kompetencji.

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński