Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek rozmawiał z Moniką Lewandowską, Katarzyną Hebą i Arkadiuszem Ciechowskim o systemowej regulacji asystencji osobistej

Data:

29 kwietnia 2022 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się spotkał się z Moniką Lewandowską, Mecenas Katarzyną Hebą oraz Andrzejem Ciechowskim w związku z trwającymi pracami nad systemową regulacją asystencji osobistej. Ze strony BRPO w spotkaniu uczestniczyły również dyrektorka Zespołu ds. równego Traktowania Magdalena Kuruś i radca Monika Wiszyńska.

Spotkanie dotyczyło toczących się prac nad systemową regulacją asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. W świetle Konwencji, w celu realizacji prawa do niezależnego życia państwa-strony zobowiązane są do podjęcia skutecznych, odpowiednich działań, aby ułatwić pełne korzystanie z tego prawa oraz pełną integrację osób z niepełnosprawnościami i ich udział w społeczeństwie. Jednym z podstawowych w tym zakresie instrumentów jest dostępność usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością.

RPO przedstawił stanowisko w sprawie przedstawionych założeń do projektu ustawy z punktu widzenia Rzecznika jako niezależnego organu ds. monitorowania wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Marcin Wiącek podkreślił, że projektowane zmiany powinny w pełni uwzględniać postanowienia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz założenia odnoszące się do standardu asystencji omówione w Komentarzach Ogólnych nr 5 i 6 Komitetu ONZ. Ponadto rzecznik przedstawił jakie trudności były zgłaszane w związku z realizacją rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”.

W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja dotycząca kwestii, kto może pełnić funkcję asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że projektowane regulacje powinny promować prawo każdej osoby z niepełnosprawnością do niezależnego życia.

Monika Lewandowska jest działaczka społeczna, sekretarzem Sopockiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, ekspertką w dziedzinie zmian systemowych na rzecz osób z niepełnosprawnością i rodzin, deinstytucjonalizacji usług społecznych. Prywatnie przedsiębiorczyni i matka trzech córek, w tym dorosłej Oli z niepełnosprawnością znaczną ruchową i intelektualną, wymagającą intensywnego wsparcia.

Katarzyna Heba jest adwokatką i działaczka na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Bierze udział w pracach legislacyjnych nad projektem ustawy o wyrównywaniu szans dla osób z niepełnosprawnościami. Jest przewodniczącą Społecznej Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Pomorskiego oraz Ambasadorką Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Członkini Komisji ds. Równego Traktowania przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W 2021 r. wyróżniona w konkursie Adwokatka Roku organizowanym przez Zespół ds. Kobiet przy NRA.

Andrzej Ciechowski jest działaczem na rzecz osób głochoniewidomych, przedstawicielem Fundacji im. Helen Keller, działał w Towarzystwie Osób Głuchoniewidomych. Jest asystentem osobistym adw. Katarzyny Heby

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski