Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wyrok WSA ze skargi Rzecznika na uchwałę Rady Gąbina ws. lokali komunalnych. Jest uzasadnienie

Data:
  • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność zaskarżonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich przepisów, dotyczących wynajmowania lokali komunalnych w Gąbinie
  • AKTUALIZACJA: Prowadziły one do wyłączenia określonych grup mieszkańców gminy z możliwości ubiegania się o pomoc mieszkaniową. Należy to rozpatrywać w kategorii dyskryminacji mieszkańców gminy, co stanowi naruszenie zasady równości (art. 32 Konstytucji RP) – wskazał WSA w uzasadnieniu wyroku
  • Zapis wprowadzający w błąd mieszkańca gminy co do możliwości zaskarżenia odmowy udzielenia pomocy mieszkaniowej naruszył zaś zasadę poprawnej legislacji oraz zasadę pogłębiania zaufania obywateli do organów władzy publicznej i stanowionego przez nie prawa (art. 2 Konstytucji RP)

24 lutego 2022 r. odbyła się rozprawa ze skargi RPO na uchwałę nr 163/XXII/2020 Rady Miasta i Gminy Gąbin z 27 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta i Gminy Gąbin. 

Rzecznik zaskarżył § 2 ust. 1 w zakresie dot. zapisu „i nie był niższy niż 50% wymienianych kwot”, oraz § 6 ust. 11 zdanie drugie załącznika do uchwały o następującej treści „Decyzja nie podlega zaskarżeniu” - jako niezgodne z prawem i wniósł o stwierdzenie ich nieważności. 
RPO stwierdził naruszenie prawa w odniesieniu do:

  • § 2 ust. 1 w zakresie dot. wprowadzenia minimalnego dochodu w postaci zapisu „i nie był niższy niż 50% wymienianych kwot” tj.  w zakresie w jakim pozbawia prawa do najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony pewną grupę mieszkańców, którzy osiągają dochód zbyt wysoki na zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu i jednocześnie zbyt niski na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony,
  • § 6 ust. 11 zdanie drugie załącznika do uchwały o następującej treści „Decyzja nie podlega zaskarżeniu” tj. w zakresie w jakim informuje o zamknięciu drogi do zaskarżenia odmowy udzielenia pomocy mieszkaniowej.

Rada Miasta i Gminy Gąbin uchwałą nr 315/LI/2022 z 20 lipca 2022 r. zmieniła zgodnie z żądaniem RPO zaskarżone postanowienia uchwały z 27 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta i Gminy Gąbin. Rzecznik - mimo zmiany § 2 ust. 1  oraz § 6 ust. 11 - podtrzymał wniesioną skargę w całości (z uwagi na fakt, że przepisy te w dalszym ciągu wywoływały skutki prawne w stosunku do osób, którym odmówiono pomocy mieszkaniowej) i wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonych postanowień § 2 ust. 1 oraz § 6 ust. 11 uchwały nr 163/XXII/2020 Rady Miasta i Gminy Gąbin z 27 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta i Gminy Gąbin, w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie uchwały zmieniającej  Rady Miasta i Gminy Gąbin z 20 lipca 2022 r.

WSA w całości podzielił argumentację Rzecznika  i stwierdził nieważność zaskarżonych przepisów w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie uchwały zmieniającej Rady Miasta i Gminy Gąbin z 20 lipca 2022 r. tj. do 12 sierpnia 2022 r.

Szczegóły uzasadnienia WSA - w załączniku na sdole strony.

IV.7214.74.2018

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi uzasadnienie WSA
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski