Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Informacje MZ dla MEiN o szczepieniach na uczelniach. UODO wszczął postępowanie po wniosku Rzecznika i upomniał oba resorty

Data:
  • MEiN dostało z MZ informacje nt. szczepień nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów 
  • Rzecznik Praw Obywatelskich dociekał, czy resort mógł mieć dostęp do szczegółowych danych zdrowotnych
  • Min. Przemysław Czarnek odpisał, że ministerstwo uzyskało jedynie anonimowe dane statystyczne nt. poziomu zaszczepienia w uczelniach 
  • Do przekazania danych doszło jednak na podstawie porozumienia MEiN z MZ, a więc bez podstawy ustawowej - podkreśla Marcin Wiącek i prosi o zbadanie sprawy przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
  • AKTUALIZACJA: Sprawa pozostaje w kręgu zainteresowania UODO; do MEiN wysłano  prośbę o wyjaśnienia - odpisał w marcu 2023 r. Prezes UODO
  • AKTUALIZACJA2: 27 lipca 2023 r. Prezes wszczął postępowanie administracyjne ws. przetwarzania tych danych osobowych przez MEiN i MZ
  • AKTUALIZACJA3: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych udzielił upomnienia Ministrowi Edukacji i Nauki oraz Ministrowi Zdrowia w związku z naruszeniem przepisów unijnego rozporządzenia RODO - poinformował urząd
  • Polegało to na przetwarzaniu w sposób nieuprawniony i niezgodny z celem danych osobowych nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów w zakresie szczepień przeciwko COVID-19 oraz powierzeniu tych danych w drodze porozumienia obu ministrów, które nie stanowiło umowy lub innego instrumentu prawnego w myśl RODO

26 stycznia 2022 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Edukacji i Nauki o wyjaśnienie okoliczności uzyskania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki szczegółowych danych nauczycieli akademickich, studentów oraz doktorantów uczelni wraz z informacją o byciu zaszczepionym. 

Pismo wiązało się z obawami, że minister ds. szkolnictwa wyższego i nauki mógł mieć dostęp do szczegółowych danych zdrowotnych. Są to dane o charakterze wrażliwym, co do których konstytucja przewiduje najwyższy stopień ochrony. Żaden zaś akt prawny nie upoważnia ministra edukacji i nauki do dostępu do takich danych.  Mogło zatem dojść do naruszenia konstytucyjnej zasady legalizmu, zgodnie z którą organy władzy działają na podstawie i w granicach prawa.

Minister Przemysław Czarnek odpisał 10 lutego 2022 r., że na żadnym etapie weryfikacji poziomu zaszczepienia członków wspólnot uczelni resort nie miał dostępu do szczegółowych danych o charakterze wrażliwym, pozwalających zidentyfikować poszczególne osoby. Resort uzyskał jedynie dane statystyczne nt. poziomu zaszczepienia w uczelniach, a więc dane anonimowe.

MEiN wyjaśnił, że z inicjatywy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich  21 grudnia 2021 r. ministrowie edukacji oraz zdrowia zawarli porozumienie o współpracy w celu pozyskania informacji statystycznej o poziomie zaszczepienia przeciwko chorobie COVID w tym środowisku akadmieckim.

Jak podkreśla RPO w piśmie do PUODO, z wyjaśnień MEiN  wynika jednak, że zestawiono dane zawarte w dwóch różnych rejestrach i połączono je po numerze PESEL - by sprawdzić, które osoby z tych grup są zaszczepione, a które nie.

Dane przekazano na zlecenie MEiN ze Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on  do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. 

- Doszło do tego na podstawie porozumienia, a więc bez podstawy prawnej wynikającej z ustawy – podkreśla Marcin Wiącek.

Dlatego prosi prezesa Jana Nowaka  o stanowisko i informację o podjętych krokach.

Odpowiedź Katarzyny Hildebrandt, zastępczyni dyrektora Departamentu Kontroli i Naruszeń UODO

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji dotyczącej sprawy o sygnaturze VII.501.12.2022.KSZ, tj. przetwarzania przez Ministra Edukacji i Nauki (obecnie: Ministra Nauki) oraz Ministra Zdrowia danych osobowych, informuję, że decyzją z 10 stycznia br. (DKN.5110.3.2022), Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych udzielił Ministrowi Nauki oraz Ministrowi Zdrowia upomnienia w związku z naruszeniem przez ww. administratorów przepisów art. 5 ust. 1 lit. a) i b) w związku z art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 oraz art. 28 ust. 3 rozporządzenia 2016/6791, polegającym na:

  • przetwarzaniu w sposób nieuprawniony i niezgodny z celem danych osobowych nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów w zakresie szczepień przeciwko COVID-19
  • oraz powierzeniu ww. danych w drodze Porozumienia o współpracy z 21 grudnia 2021 r. zawartego między Ministrem Zdrowia a Ministrem Edukacji i Nauki, które nie stanowiło umowy lub innego instrumentu prawnego, w myśl art. 28 ust. 3 rozporządzenia 2016/679.

Decyzja jest ostateczna, stronom służy prawo do wniesienia skargi na decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

VII.501.12.2022

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź UODO o upomnieniu MZ i MEiN
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi informacja o wszczęciu postępowania PUODO
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź PUODO
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski