Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rejestrowanie obrazu i dźwięku w postępowaniu karnym. Kolejne pismo RPO do MS

Data:
  • Czynności protokołowane w śledztwie i procesie powinny być obowiązkowo nagrywane 
  • Zmniejszałoby to ryzyko naruszania praw osób przesłuchiwanych m.in. na początku śledztwa, zwłaszcza gdy nie mają obrońcy
  • Zarazem chroniłoby policjantów czy prokuratorów przed pomówieniami o nadużycie uprawnień
  • Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie poddaje pod rozwagę Ministerstwa Sprawiedliwości rozważenie stosownej inicjatywy legislacyjnej 

W sferze zainteresowania Rzecznika jest zapewnienie prawidłowego toku postępowania karnego, w tym zagwarantowania, że orzeczenia sądów w sprawach karnych będą wydawane na podstawie prawidłowych ustaleń w zakresie okoliczności faktycznych, przy respektowaniu zasady prawdy materialnej. Wiąże się z tym problem rejestrowania obrazu oraz dźwięku czynności procesowych podejmowanych w postępowaniu karnym (rozpraw i posiedzeń).

Stanowiska Rzecznika w tej sprawie były prezentowane resortowi w wystąpieniach generalnych z 24 października 2017 r., 30 listopada 2017 r., 9 marca 2020 r. oraz 7 czerwca 2022 r.

W jedynej odpowiedzi poprzedniego kierownictwa MS wskazano m.in., że „(...) w obecnie obowiązującym stanie prawnym, gwarancje dla osób biorących udział w protokołowanych czynnościach procesowych, w zakresie kontrolowania ich treści, pozostają na stosunkowo wysokim poziomie. Tym samym, nie zachodzi potrzeba, aby każda czynność procesowa, bez względu na jej znaczenie dla prowadzonego postępowania karnego, musiała być rejestrowana za pośrednictwem obrazu lub dźwięku".

Ministerstwo nie planowało podjęcia prac legislacyjnych w tym zakresie. Zapewniało, że uwagi Rzecznika będą stanowić przedmiot uważnej analizy i monitorowania.

Tymczasem zagadnienie jest aktualne, czego dowodzą sygnały wnioskodawców, a także środowisk prawniczych. Dlatego Marcin Wiącek poddaje pod rozwagę ministra sprawiedliwości Adama Bodnara podjęcie stosownej inicjatywy legislacyjnej. 

II.519.1039.2017

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski