Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Udział RPO w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zwierząt, Praw Właścicieli Zwierząt oraz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Data:
  • 3 grudnia 2021 roku rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek wziął udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zwierząt, Praw Właścicieli Zwierząt oraz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
  • Głównym tematem spotkania były rozwiązania prawne zawarte w ustawie o ochronie zwierząt dotyczące możliwości odbioru zwierzęcia właścicielowi.
  • RPO wskazał m.in. na konieczność doprecyzowania procedury odbioru zwierzęcia, tak aby zapewniała ona tożsame gwarancje i standardy, jakie przysługują obywatelowi, gdy zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu postępowania karnego 
  • Podkreślił również konieczność dookreślenia zasady subsydiarności przy prowadzeniu interwencyjnego odbioru zwierzęcia

Uczestnicy posiedzenia prezentowali problemy prawne oraz faktyczne wiążące się przede wszystkim z tzw. interwencyjnym odbiorem zwierząt określonym w art. 7 ust. 3 ustawy. W trakcie posiedzenia Rzecznik Praw Obywatelskich zaprezentował zarys opracowania dotyczącego proponowanych zmian w tym zakresie. Propozycje te stanowią m.in. pokłosie konferencji „Kolizje między prawem właściciela a prawami zwierząt i uprawnieniami tych, którzy je ratują”, która odbyła się 21 października 2021 r. w Biurze RPO.

Rzecznik wskazał na nieprecyzyjnie określony zakres zastosowania przepisów określających przesłanki trybu administracyjnego odebrania zwierzęcia w sytuacji, gdy decyzja organu wyprzedza sam odbiór zwierzęcia. Ustawa powinna wprost wskazywać, że procedura odbioru zwierzęcia jest warunkowana jedynie wystąpieniem wypadków znęcania się nad zwierzętami, niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności karnej (której sprawca może uniknąć np. ze względu na niepoczytalność).

RPO zaakcentował problem braku lub niewłaściwego określenia terminów dla dokonania czynności w procedurze czasowego odbioru zwierzęcia zarówno w trybie administracyjnym, jak i interwencyjnym.

W ramach zaprezentowanego stanowiska Marcin Wiącek zaznaczył też, że art. 7 ust. 3 ustawy regulujący interwencyjny odbiór zwierzęcia np. przez przedstawiciela organizacji społecznej jest unormowaniem potrzebnym i nie powinien zostać usunięty. Istotne jest jednakże doprecyzowanie procedury odbioru zwierzęcia, tak aby zapewniała ona gwarancje i standardy podobne do tych, jakie przysługują obywatelowi, gdy zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu postępowania karnego dotyczące zatrzymania rzeczy i przeszukania (np. konieczność pouczenia właściciela o jego uprawnieniach, spisanie protokołu zatrzymania rzeczy; przekazanie właścicielowi pokwitowania).

Rzecznik podkreślił konieczność dookreślenia zasady subsydiarności przy prowadzeniu interwencyjnego odbioru zwierzęcia. Wskazał również na potrzebę rozważenia stworzenia rejestru organizacji, których upoważnieni przedstawiciele byliby uprawnieni do przeprowadzenia odbioru w tym trybie.

Rzecznikowi towarzyszyli naczelnik Wydziału ds. Legislacyjnych i Ustrojowych Michał Hara oraz główny specjalista w Zespole Prawa Karnego BRPO dr Piotr Zakrzewski.

Pełny zapis posiedzenia dostępny będzie na stronie internetowej Sejmu:
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=POSIEDZENIAZESP&Zesp=611
 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Karnego
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik