Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Brak blankietów karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami. Interwencja Rzecznika

Data:
  • Obywatel skarży się, że w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności zabrakło blankietów kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami 
  • Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Do Rzecznika wpłynęło pismo osoby z niepełnosprawnością, która ubiega  się o wydanie karty parkingowej. Osoba ta skarży się na przewlekłość postępowania.

Wniosek do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności osoba ta złożyła w marcu 2023 r.  Organ nie może pozytywnie załatwić wniosku z braku blankietów kart parkingowych.

Niedopuszczalna w demokratycznym państwie prawnym jest sytuacja, gdy wnioskodawca spełnia ustawowe przesłanki do otrzymania karty parkingowej, a organ nie wydaje mu tego dokumentu w określonym przez prawo 30-dniowym terminie - wyłącznie z przyczyn natury organizacyjno- technicznej.

Godzi to w prawo osoby z niepełnosprawnością do posiadania dokumentu potwierdzającego uprawnienie do niestosowania się do znaków zakazu ruchu lub postoju oraz do postoju na miejscach wyznaczonych dla aut osób niepełnosprawnościami.

Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego  BRPO Piotr Mierzejewski występuje o zbadanie sprawy do Krzysztofa Kosińskiego, dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Do kompetencji Biura należy m.in. monitorowanie liczby blankietów kart parkingowych

Prosi m.in. o ustalenie, czy Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności złożył do producenta blankietów kart parkingowych odpowiednie zamówienie  oraz czy zostało ono zrealizowane przez producenta, a jeśli nie, to z jakich powodów.

V.511.337.2023

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski